Những Điều Người Nhận Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia Cần Biết Về Những Chuyến Thăm Tại Gia Không Thông Báo Trước

Publications
#5494.05

Những Điều Người Nhận Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia Cần Biết Về Những Chuyến Thăm Tại Gia Không Thông Báo Trước

IHSS cung cấp các dịch vụ để giúp bạn ở nhà nếu bạn không thể tự chăm sóc bản thân vì tình trạng khuyết tật của mình. Quận quyết định bạn nhận được bao nhiêu giờ cho các dịch vụ. Họ làm điều này bằng cách đến thăm bạn tại nhà và đánh giá những gì bạn cần. Sau khi quý vị nhận được IHSS, quận có thể thực hiện các chuyến thăm nhà không báo trước. Quán rượu này trả lời các câu hỏi về những chuyến thăm nhà không báo trước. Nó cho bạn biết phải làm gì nếu bạn cần giúp đỡ.

Các chuyến thăm tại gia luôn là một phần của quá trình đánh giá hoặc tái đánh giá về các dịch vụ IHSS. Các nhân viên xã hội IHSS thực hiện những chuyến thăm tại gia này. Năm 2009, luật California đã được sửa đổi yêu cầu Bộ Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) thành lập một nhóm liên quan để xây dựng các quy chế về vai trò và trách nhiệm của tiểu bang và quận trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống gian lận và đảm bảo tính chính trực trong chương trình IHSS. Nhóm liên quan đã xây dựng các Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang cho các Hoạt Động về Tính Chính Trực của Chương Trình trong Chương Trình IHSS (Quy Chế). Một trong những biện pháp được đề cập trong Quy Chế là các chuyến thăm tại gia không thông báo trước (UHV) về tính chính trực của chương trình. Ấn phẩm này trình bày về các UHV.

UHV khác với các chuyến thăm đột xuất của quận vì những lý do không cần thiết phải thực hiện UHV như: đánh giá nhu cầu, tái đánh giá, hoặc kiểm tra an toàn và phúc lợi.1 Các chuyến thăm đột xuất vì những mục đích đó không cần phải tuân theo các quy tắc UHV về tính chính trực của chương trình được tóm tắt trong ấn phẩm này.2 Hãy kiểm tra với quận của quý vị về thủ tục của các chuyến thăm đột xuất của họ.

UHV cũng khác với các chuyến thăm tại gia mà quận thực hiện như trong chương trình đảm bảo chất lượng của họ. “Các chuyến thăm tại gia QA” được thực hiện bởi nhân viên đảm bảo chất lượng của quận, chứ không phải là nhân viên phụ trách trường hợp hoặc giám sát viên của họ.3 Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa các hoạt động đảm bảo chất lượng và UHV, hãy xem Thư Gửi Toàn Quận Số 10-39.

1. Các viên chức của sở phúc lợi quận có thể đến nhà tôi mà không báo trước không?

Có.4

2. Khi nào các viên chức của sở phúc lợi quận có thể đến nhà tôi?

Nhân viên UHV về tính chính trực của chương trình không thể thực hiện các chuyến thăm ngẫu nhiên.5 Nói cách khác, cần phải có “mối lo ngại rõ ràng về tính chính trực của chương trình”6 ví dụ như gian lận đáng ngờ. CDSS sẽ lập danh sách những người nhận đáp ứng các tiêu chuẩn UHV, và gửi danh sách đó đến các địa chỉ liên lạc của quận về tính chính trực của chương trình.7 Những người nhận được đưa vào danh sách dựa trên “mối lo ngại nào đó về việc nhận hoặc chất lượng dịch vụ của người nhận, dịch vụ của người nhận, phúc lợi của người nhận, hoặc các mối lo ngại khác về tính chính trực của chương trình.”8 Các quận cũng có thể thêm tên vào danh sách UHV đối với những lý do tương tự.9 Quận sẽ thực hiện các chuyến UHV cho những người nhận có trong danh sách.10

3. Gian lận IHSS là gì?

Luật tiểu bang định nghĩa “gian lận” liên quan đến chương trình IHSS là “hành vi lừa dối hoặc trình bày sai có chủ ý của người biết rằng hành vi lừa dối đó có thể mang lại lợi ích trái phép nào đó cho bản thân họ hoặc người nào đó khác.”11  Lưu ý rằng định nghĩa này không bao gồm các hành động hoặc sai lầm ngoài ý muốn.

4.  Mục đích của UHV là gì?

UHV được thực hiện nhằm đảm bảo rằng các dịch vụ mà quý vị đã được phép nhận đáp ứng các nhu cầu ở mức cho phép quý vị tiếp tục sống an toàn trong nhà của mình.12 UHV cũng được sử dụng để xác minh thông tin trong hồ sơ của quý vị.13 Cuối cùng, đây là cơ hội để nhân viên UHV nhắc lại cho quý vị về các quy tắc, yêu cầu của chương trình IHSS và các hậu quả nếu không tuân theo các quy tắc và yêu cầu đó.14 Hậu quả có thể là quý vị mất quyền nhận IHSS.15

5. Ai là người thực hiện các chuyến thăm không thông báo trước?

Nhân viên IHSS của quận đã được đào tạo sẽ thực hiện UHV.16 Do các quận được yêu cầu phải giao cho nhân viên được chỉ định, có chuyên môn thực hiện UHV, nhân viên UHV cũng có thể là Nhân Viên Xã Hội IHSS của Quận của quý vị.17 Quận có thể yêu cầu nhân viên thực thi pháp luật đi cùng với nhân viên UHV.18

6.  Tôi có quyền gì khi các viên chức của sở phúc lợi quận đến thăm nhà tôi không?

Có. Các viên chức của sở phúc lợi quận phải chỉ rõ danh tính của họ, trình diện giấy tờ chứng minh có ảnh và đeo huy hiệu.19 Quý vị có thể yêu cầu họ trình giấy tờ chứng minh và có thể hỏi số điện thoại để gọi cho quận nhằm xác minh danh tính của nhân viên UHV. Nếu quận không thể xác minh danh tính hoặc nhân viên UHV không có giấy tờ chứng minh, quý vị có thể từ chối cho họ vào nhà và việc này không được tính vào ba lần thử mà quý vị có quyền trước khi hành động tiếp theo được thực hiện.20

Nếu quý vị cho phép nhân viên UHV vào nhà của mình, nhân viên UHV phải nói cho quý vị biết lý do ghé thăm nhà quý vị. Nhân viên UHV có thể hỏi các câu hỏi về các dịch vụ và chất lượng dịch vụ.21 Họ cũng sẽ đề cập đến các quy tắc của chương trình và hậu quả của việc không tuân theo các quy tắc đó.22 Họ cũng có thể quan sát các khu vực “dễ thấy” trong nhà của quý vị - ví dụ, họ không được xem tủ quần áo hoặc ngăn kéo đóng kín.23

Nhân viên UHV phải hành động một cách chuyên nghiệp.24  Chuyến thăm tại gia không thông báo trước, các cuộc gọi và thư từ phải được thực hiện bằng ngôn ngữ chính mà người nhận đã đăng ký.25 Nếu không, quý vị có thể yêu cầu phiên dịch viên miễn phí.26

Quý vị phải được đối xử một cách lịch sự và tôn trọng, đồng thời các quyền của quý vị và quyền của tất cả những người liên quan cũng phải được tôn trọng. Nghiêm cấm các chuyến thăm tại gia hàng loạt hoặc bừa bãi. Bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với quý vị hoặc nhân chứng thích hợp đều phải được tiến hành mà không có sự đe dọa, cưỡng ép, ép buộc, giả mạo quyền hạn hoặc hành vi trình bày sai khác.

Quận phải thực hiện tất cả các cuộc điều tra theo đúng quy trình pháp luật. Quận không được phép vi phạm các quyền hiến pháp của quý vị hoặc các quyền hiến pháp của bất kỳ ai khác. Việc khám xét nhà của quý vị hoặc lấy bỏ các đồ vật là bằng chứng gian lận không được phép nếu không có lệnh khám xét hợp lệ hoặc sự cho phép của quý vị sau khi quý vị đã được thông báo đầy đủ về các quyền của mình.

7. Nếu tôi không thể, không có thời gian cho, hoặc không muốn tham gia UHV thì sao?

Nhân viên UHV sẽ thực hiện thêm ít nhất hai chuyến thăm kế tiếp, ít nhất hai cuộc gọi và gửi một lá thư trong vòng 45-60 ngày tiếp theo.27Thư, có thể gửi qua bưu điện hoặc để lại ở một vị trí dễ thấy mà quý vị có thể nhìn thấy,28 phải giải thích rõ lý do của chuyến thăm UHV và hậu quả mất dịch vụ nếu họ chứng minh được có gian lận.29 Lá thư đó cũng phải nêu rõ rằng họ đã cố gắng liên hệ với quý vị qua điện thoại hoặc đến tại nhà nhưng không thành công.30 Nhân viên UHV cũng có thể quyết định liên lạc với quý vị theo các cách khác.31  Sau tất cả những lần thử này, nếu nhân viên UHV không thể thực hiện một chuyến UHV, quý vị sẽ nhận được một Thông Báo Hành Động (NOA) về việc chấm dứt IHSS của quý vị do không tuân thủ các yêu cầu của chương trình.32 Quý vị có thể kháng cáo và yêu cầu trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi.33

8. Quận có thể làm gì nếu quận nghi ngờ có gian lận?

Quận phải tuân theo các thủ tục cụ thể liên quan đến việc điều tra gian lận.34 Đầu tiên, quận phải gửi một báo cáo đã được nhân viên quận được chỉ định xem xét.35 Nhân viên quận được chỉ định sẽ gửi báo cáo này lên Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe để điều tra thêm nếu nghi ngờ có gian lận trên $500,00, hoặc gửi lại về cơ quan ban đầu của quận để có biện pháp hành chính phù hợp.36 Cơ quan điều tra (DHCS hoặc cơ quan quận địa phương) sau đó có thể chuyển tiếp điều tra đã hoàn tất để truy tố, hoặc chuyển tiếp về cơ quan ban đầu của quận để có biện pháp hành chính phù hợp.37 Xem trang web của quận của quý vị để biết thêm thông tin về quy trình báo cáo gian lận.38

9.  Tôi có thể nộp đơn khiếu nại ở đâu nếu quyền của tôi bị vi phạm?

Quý vị có thể nộp khiếu nại lên quận. Quý vị cũng có thể nộp khiếu nại về quyền dân sự lên CDSS.39

10. Tôi có những nguồn lực hỗ trợ nào nếu có thêm thắc mắc?

Disability Rights California cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí, như tư vấn và đưa ra lời khuyên qua điện thoại, cho người khuyết tật. Hãy gọi 1-800-776-5746. Hiệp hội nhà cung cấp dịch vụ IHSS của quý vị cũng có thể trợ giúp quý vị.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Thư Gửi Toàn Quận 13-83, trang 3.
 • 2. Id.
 • 3. Xem Sổ Tay Chính Sách Đảm Bảo Chất Lượng/Cải Tiến Chất Lượng (QA/QI) Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS), Ban Chương Trình Dành Cho Người Lớn thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội Cal., 6 (2013); Đã bổ sung MPP mục 30-702 để thực hiện mục 12305.71 trong Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California.
 • 4. PHÚC LỢI & ĐỊNH CHẾ § 12305.71(c)(3)(B). Lưu ý: các quận vẫn có thể tiến hành các chuyến thăm đột xuất tại nhà để tiến hành đánh giá nhu cầu, tái đánh giá, kiểm tra an toàn và phúc lợi hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài UHV.
 • 5. ACL 13-83, trang 4
 • 6. Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang về Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS), Ban Chương Trình Dành Cho Người Lớn thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội Cal., ii (2013), http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acin/2013/I-13_13.pdf
 • 7. ACL 13-38, trang 4.
 • 8. Id.
 • 9. Id.
 • 10. Id.
 • 11. PHÚC LỢI & ĐỊNH CHẾ § 12305.8(a); ACL 13-83, trang 11. Gian lận cũng bao gồm các hành vi được định nghĩa là gian lận theo luật tiểu bang và liên bang.
 • 12. ACL 13-83, trang 3.
 • 13. Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang trong chương trình IHSS, lưu ý số 6 ở trên, tại mục 6.
 • 14. Id.
 • 15. Id.
 • 16. PHÚC LỢI & ĐỊNH CHẾ §§ 12305.71(a), (c)(3)(B).; Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang trong chương trình IHSS, lưu ý số 6 ở trên 6, tại mục 5; ACL 13-83, tại trang 4.
 • 17. ACL 13-83, trang 4.
 • 18. Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang trong chương trình IHSS, lưu ý số 6 ở trên, tại mục 10.
 • 19. Id. tại mục 7.
 • 20. Id.
 • 21. Id. tại mục 8.
 • 22. Id.
 • 23. Id. Quận cần có lệnh khám xét để có thể khám xét nhà của quý vị.
 • 24. Id. tại mục 6.
 • 25. ACL 13-83, trang 5.
 • 26. Id. tại mục 7.
 • 27. Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang trong chương trình IHSS, lưu ý số 6 ở trên, tại mục 8.
 • 28. ACL 13-83, trang 6.
 • 29. PHÚC LỢI & ĐỊNH CHẾ § 12305.71 (c)(3)(C); Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang trong chương trình IHSS, lưu ý số 6 ở trên, tại mục 8.
 • 30. Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang trong chương trình IHSS, lưu ý số 6 ở trên, tại mục 8.
 • 31. Id.
 • 32. Id.
 • 33. Id.
 • 34. ACL 13-83, trang 12.
 • 35. Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang trong chương trình IHSS, lưu ý số 6 ở trên, tại mục 20-21.
 • 36. Id.
 • 37. ACL 13-83, trang 13.
 • 38. Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang trong chương trình IHSS, lưu ý số 6 ở trên, tại mục 24.
 • 39. Xem Nộp Khiếu Nại http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint