Những Điều Người Nhận Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia Cần Biết Về Những Chuyến Thăm Tại Gia Không Thông Báo Trước

Publications
#5494.05

Những Điều Người Nhận Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia Cần Biết Về Những Chuyến Thăm Tại Gia Không Thông Báo Trước

Các chuyến thăm tại gia luôn là một phần của quá trình đánh giá hoặc tái đánh giá về các dịch vụ IHSS. Các nhân viên xã hội IHSS thực hiện những chuyến thăm tại gia này. Năm 2009, luật California đã được sửa đổi yêu cầu Bộ Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) thành lập một nhóm liên quan để xây dựng các quy chế về vai trò và trách nhiệm của tiểu bang và quận trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống gian lận và đảm bảo tính chính trực trong chương trình IHSS. Nhóm liên quan đã xây dựng các Quy Chế Thống Nhất Trên Toàn Tiểu Bang cho các Hoạt Động về Tính Chính Trực của Chương Trình trong Chương Trình IHSS (Quy Chế). Một trong những biện pháp được đề cập trong Quy Chế là các chuyến thăm tại gia không thông báo trước (UHV) về tính chính trực của chương trình. Ấn phẩm này trình bày về các UHV.

 

 

Click links below for a downloadable version.