Nếu Vì Một Trường Hợp Cấp Cứu Y Tế Mà Tôi Không Thể Bỏ Phiếu Trực Tiếp, Tôi Có Thể Bỏ Phiếu Bằng Cách Nào?

Publications
#5417.05

Nếu Vì Một Trường Hợp Cấp Cứu Y Tế Mà Tôi Không Thể Bỏ Phiếu Trực Tiếp, Tôi Có Thể Bỏ Phiếu Bằng Cách Nào?

Ấn phẩm này giải thích cách quý vị có thể bỏ phiếu ngay cả khi không thể rời khỏi nhà hoặc cơ sở y tế, chẳng hạn như bệnh viện hoặc trung tâm phục hồi chức năng, do trường hợp cấp cứu y tế. Những lựa chọn mà các hạt cung cấp có thể khác nhau rất nhiều. Nếu quý vị hiện không có lá phiếu đã được gửi cho quý vị qua đường bưu điện, quý vị có thể sẽ cần nhờ người khác lấy và gửi lại lá phiếu của mình.

Ấn phẩm này giải thích cách quý vị có thể bỏ phiếu ngay cả khi không thể rời khỏi nhà hoặc cơ sở y tế, chẳng hạn như bệnh viện hoặc trung tâm phục hồi chức năng, do trường hợp cấp cứu y tế. Những lựa chọn mà các hạt cung cấp có thể khác nhau rất nhiều. Nếu quý vị hiện không có lá phiếu đã được gửi cho quý vị qua đường bưu điện, quý vị có thể sẽ cần nhờ người khác lấy và gửi lại lá phiếu của mình.

Tôi có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng lá phiếu đã được gửi qua đường bưu điện cho tôi không?

Có. Nếu quý vị có lá phiếu bầu cử qua thư, bỏ phiếu bằng lá phiếu đó có thể là lựa chọn tốt nhất nếu quý vị không thể bỏ phiếu trực tiếp.

Quý vị có thể đánh dấu lá phiếu, bỏ vào phong bì gửi lại, ký tên và ghi ngày tháng bên ngoài phong bì và gửi lại theo một trong ba cách sau:

  1. Gửi qua thư, hãy chắc chắn đã đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu cử. (Hãy nhớ kiểm tra thời gian bưu điện đóng cửa hoặc lấy thư nếu quý vị gửi thư vào Ngày Bầu Cử.) 
  2. Bỏ phiếu vào hộp phiếu bầu không muộn hơn 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. (Lưu ý rằng một số hộp phiếu bầu trong nhà có thể đóng trước 8 giờ tối.)
  3. Gửi lại tới bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào (địa điểm bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu) hoặc văn phòng bầu cử hạt trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

Quý vị có thể nhờ người khác giúp gửi lại lá phiếu. Có chỗ trên phong bì trả lại phiếu bầu để ghi thông tin của người đó.

Nếu quý vị không thể ký tên của mình, quý vị có thể ký thay thế bằng dấu, ví dụ như dấu “X” và nhờ một nhân chứng ký tên vào phong bì. Một lựa chọn khác là sử dụng con dấu chữ ký mà quý vị đã sử dụng tại Sở Quản Lý Cơ Giới (DMV) hoặc văn phòng bầu cử hạt. Xem ấn phẩm “Bạn Có Thể Bỏ Phiếu Ngay Cả Khi Không Thể Ký Tên” của chúng tôi để biết thêm thông tin về các tùy chọn chữ ký của quý vị.

Tôi có thể nhận được một lá phiếu mới qua đường bưu điện không?

Nếu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu nhưng quý vị không nhận được lá phiếu đã được gửi cho quý vị qua đường bưu điện, quý vị có thể yêu cầu văn phòng bầu cử hạt của mình gửi cho quý vị một lá phiếu khác. Quý vị có thể nhận được một lá phiếu mới (được gọi là “lá phiếu thay thế”) qua đường bưu điện nếu quý vị yêu cầu bảy (7) ngày trở lên trước Ngày Bầu Cử. Quý vị có thể phải điền vào biểu mẫu Đơn Đăng Ký Lá Phiếu Bầu Cử Qua Thư Thay Thế Của California” trên trang web “Bầu Cử Qua Thư” của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.

Nếu quý vị cần một lá phiếu bầu cử qua thư mới vào bất kỳ lúc nào bắt đầu từ sáu (6) ngày trước Ngày Bầu Cử, cho đến hết Ngày Bầu Cử, quý vị có thể làm theo các bước được mô tả trong phần tiếp theo.

Tôi có thể nhận một lá phiếu bầu cử qua thư mới bằng cách nào khi Ngày Bầu Cử chỉ còn chưa đầy một tuần nữa?

Nếu quý vị không thể trực tiếp bỏ phiếu hoặc tự mình lấy một lá phiếu bầu qua thư khác do tình trạng cấp cứu y tế của mình và đã quá muộn để gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho quý vị (vì chỉ còn ít hơn bảy [7] ngày trước Ngày Bầu Cử), thì quý vị có thể phải cho phép người khác đi lấy hộ. (Xem các phần bên dưới về các lựa chọn khác có thể có sẵn ở một số hạt.) Để cho phép ai đó (“ủy quyền”) nhận một lá phiếu bầu cử qua thư mới cho quý vị, quý vị phải điền vào một biểu mẫu tên là “Đơn Xin Cung Cấp Lá Phiếu Bầu Cử Qua Thư Cho Người Đại Diện”. https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail#late Biểu mẫu có trên trang web “Bỏ Phiếu Qua Thư” của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.

Biểu mẫu yêu cầu tên, ngày sinh, địa chỉ cư trú, tên của người mà quý vị ủy quyền lấy phiếu bầu (được gọi là “người đại diện” của quý vị trên biểu mẫu) và chữ ký của quý vị. Nếu quý vị không thể ký tên của mình, quý vị có thể ký thay thế bằng dấu được làm chứng hoặc con dấu chữ ký đã đăng ký. Xem ấn phẩm “Bạn Có Thể Bỏ Phiếu Ngay Cả Khi Không Thể Ký Tên” của chúng tôi để biết thêm thông tin về các tùy chọn chữ ký của quý vị.

“Người đại diện” mà quý vị nêu tên trên biểu mẫu phải đích thân đến văn phòng bầu cử hạt của quý vị, hoặc nếu hạt của quý vị có các trung tâm bỏ phiếu thay vì các địa điểm bỏ phiếu, hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. (Nếu không biết hạt của mình có trung tâm bỏ phiếu hay không, quý vị có thể hỏi văn phòng bầu cử hạt. Quý vị cũng có thể xem danh sách trực tuyến của các hạt theo Đạo Luật Sự Lựa Chọn Cử Tri. Tất cả các hạt theo Đạo Luật Sự Lựa Chọn Cử Tri đều có trung tâm bỏ phiếu.) Khi viên chức bầu cử đưa lá phiếu bầu cử qua thư mới của quý vị cho “người đại diện” của quý vị, thì “người đại diện” của quý vị cũng sẽ ký vào biểu mẫu.

Sau khi nhận được lá phiếu của mình theo cách này, quý vị có thể coi lá phiếu này như bất kỳ lá phiếu bầu cử bằng thư nào khác. Xem hướng dẫn ở trên dưới tiêu đề “Tôi có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng lá phiếu đã được gửi qua đường bưu điện cho tôi không?”

Các thủ tục này đã thay đổi ngay trước cuộc tổng tuyển cử tháng Mười Một năm 2022 vì luật đã thay đổi vào tháng Tám năm 2022. Nếu quý vị có một bản sao của một trong các ấn phẩm của chúng tôi đề cập đến “lá phiếu y tế khẩn cấp”, quý vị có thể loại bỏ lá phiếu này vì một số thông tin trong đó đã lỗi thời.

Tôi có thể nhận lá phiếu bầu cử qua thư trực tuyến không?

Hệ thống bỏ phiếu qua thư thuận tiện từ xa của hạt (RAVBM) cũng là cách để quý vị có thể nhận lá phiếu bầu cử qua thư khi quý vị không thể rời khỏi nhà hoặc cơ sở y tế do trường hợp cấp cứu y tế. Quý vị có thể sử dụng hệ thống RAVBM ngay khi bắt đầu bỏ phiếu cho một cuộc bầu cử (trong “thời gian bỏ phiếu sớm”). Trong sáu (6) ngày trước Ngày Bầu Cử và vào chính Ngày Bầu Cử, nhận lá phiếu bằng cách sử dụng hệ thống RAVBM sẽ nhanh hơn nhờ người khác nhận lá phiếu bầu cử qua thư cho quý vị (như được mô tả trong phần ngay trên phần này).

RAVBM là một hệ thống trực tuyến cho phép cử tri tải lá phiếu của họ xuống thiết bị có kết nối internet mà họ sở hữu, chẳng hạn như máy tính hoặc điện thoại thông minh, và đánh dấu lá phiếu trên thiết bị đó. Sau đó, cử tri phải in lá phiếu RAVBM. Cử tri có thể gửi lại lá phiếu RAVBM đã in bằng bất kỳ cách gửi lại lá phiếu bầu cử qua thư thông thường nào như: qua đường bưu điện, trong hộp phiếu bầu, hoặc tại địa điểm bỏ phiếu trực tiếp.

Nếu quý vị có đủ thiết bị và quý vị nghĩ rằng việc lấy lá phiếu thông qua hệ thống RAVBM có thể phù hợp với mình, hãy liên hệ với văn phòng bầu cử hạt của quý vị để tìm hiểu cách truy cập vào hệ thống RAVBM của hạt.

Để tìm hiểu thêm về RAVBM, vui lòng xem ấn phẩm “Nhiều Cử Tri Khuyết Tật Có Thể Tự Bỏ Phiếu Qua Thư Một Cách Riêng Tư” của chúng tôi.

Tôi có còn lựa chọn nào khác không?

Quý vị có thể có các lựa chọn khác. Chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với văn phòng bầu cử hạt của quý vị để khám phá các lựa chọn càng sớm càng tốt. Quý vị bắt đầu lên kế hoạch càng sớm, quý vị càng có nhiều lựa chọn. Dưới đây là một số lựa chọn có sẵn ở một số hạt:

  • Nhân viên bầu cử hạt giao lá phiếu đến nhà hoặc cơ sở y tế của quý vị
  • Nhân viên bầu cử hạt giao một máy bỏ phiếu thuận tiện (còn được gọi là thiết bị đánh dấu lá phiếu, hoặc BMD) đến nhà hoặc cơ sở y tế của quý vị
  • Nhân viên hoặc tình nguyện viên tại các cơ sở y tế có thể giúp nhận và gửi lại lá phiếu bầu cử qua thư

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quyền và lựa chọn của mình, đặc biệt nếu quý vị không thể nhận được câu trả lời kịp thời từ văn phòng bầu cử hạt của quý vị, vui lòng gọi Đường Dây Nóng Về Bỏ Phiếu của chúng tôi theo số (888) 569-7955. Chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi có thể để trợ giúp.

Ai có thể giúp tôi bỏ phiếu?

Quý vị có quyền được trợ giúp về bất kỳ phần nào trong quy trình bỏ phiếu được mô tả ở trên. Quý vị có thể chọn bất kỳ ai để giúp quý vị, ngoại trừ chủ lao động, đại diện công đoàn của quý vị hoặc người đang đại diện cho một trong hai người.

Tổ chức Quyền Của Người Khuyết Tật California điều hành Đường Dây Nóng Về Bỏ Phiếu để hỗ trợ các cử tri khuyết tật. Vui lòng gọi để được hỗ trợ theo số: (888) 569-7955.

 

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

Click links below for a downloadable version.