Miễn Trừ Dành Cho Dịch Vụ Thay Thế Tại Gia và Cộng Đồng (HCBA) (trước đây gọi là Miễn Trừ Lưu Trú Tại Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính): Thông Tin Cơ Bản

Publications
#5591.05

Miễn Trừ Dành Cho Dịch Vụ Thay Thế Tại Gia và Cộng Đồng (HCBA) (trước đây gọi là Miễn Trừ Lưu Trú Tại Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính): Thông Tin Cơ Bản

California có một số chương trình mang tên “miễn trừ dành cho dịch vụ tại gia và cộng đồng” để giúp mọi người nhận được các dịch vụ của Medi-Cal tại nhà.  Ấn phẩm này cung cấp thông tin về chương trình có tên Miễn Trừ Dành Cho Dịch Vụ Thay Thế Tại Gia và Cộng Đồng (HCBA).

 

 

Click links below for a downloadable version.