Medi-Cal: Nơi Tìm Thấy Các Luật, Quy Định và Thông Tin Miễn Phí Khác trên Internet

Publications
#5511.05

Medi-Cal: Nơi Tìm Thấy Các Luật, Quy Định và Thông Tin Miễn Phí Khác trên Internet

Medi-Cal là chương trình của tiểu bang và liên bang nhằm đảm bảo bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhiều người có thu nhập thấp.  Cơ quan tiểu bang đứng đầu đại diện cho Medi-Cal ở California là Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe.  [nhấp vào đây để xem trang web của DHCS].  Có các cơ quan tiểu bang khác phụ trách Medi-Cal, bao gồm Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát, Sở Sức Khỏe Tâm Thần, Sở Dịch Vụ Phát Triển và các cơ quan khác.

 

 

Click links below for a downloadable version.