Medi-Cal: Nơi Tìm Thấy Các Luật, Quy Định và Thông Tin Miễn Phí Khác trên Internet

Publications
#5511.05

Medi-Cal: Nơi Tìm Thấy Các Luật, Quy Định và Thông Tin Miễn Phí Khác trên Internet

Medi-Cal là chương trình của tiểu bang và liên bang nhằm đảm bảo bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhiều người có thu nhập thấp.  Cơ quan tiểu bang đứng đầu đại diện cho Medi-Cal ở California là Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe.  [nhấp vào đây để xem trang web của DHCS].  Có các cơ quan tiểu bang khác phụ trách Medi-Cal, bao gồm Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát, Sở Sức Khỏe Tâm Thần, Sở Dịch Vụ Phát Triển và các cơ quan khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Medi-Cal là chương trình của tiểu bang và liên bang nhằm đảm bảo bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhiều người có thu nhập thấp.  Cơ quan tiểu bang đứng đầu đại diện cho Medi-Cal ở California là Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe.  [nhấp vào đây để xem trang web của DHCS].  Có các cơ quan tiểu bang khác phụ trách Medi-Cal, bao gồm Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát, Sở Sức Khỏe Tâm Thần, Sở Dịch Vụ Phát Triển và các cơ quan khác.

Medi-Cal là phiên bản của chương trình liên bang "Medicaid" ở California. Cơ quan liên bang quản lý Medicaid là Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS). [nhấp vào đây để xem trang web của CMS].

Tài liệu này cung cấp thông tin cơ bản về cách tìm hiểu Medi-Cal trên Internet. Chúng tôi khuyến nghị đi theo thứ tự của tài liệu - có thể khó tuân theo các quy định và luật của Medi-Cal, vì thế, quý vị có thể thấy hữu ích khi xem cẩm nang và các giải thích khác trước khi tìm hiểu về luật.

1. Tôi Có Thể Tìm Thấy Thông Tin Dễ Hiểu Về Medi-Cal Ở Đâu?

Trang web Health Consumer Alliance (Liên Minh Người Tiêu Dùng Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe), [nhấp vào đây để xem trang web của HCA], là một nguồn thông tin chăm sóc sức khỏe rất hữu ích. Trang web này tuyên bố rằng: “Health Consumer Alliance (HCA) cung cấp hỗ trợ miễn phí qua điện thoại hoặc trực tiếp để giúp những người đang cố gắng xin hoặc duy trì bảo hiểm y tếgiải quyết các vấn đề về chương trình chăm sóc sức khỏe của họ.” Health Consumer Alliance cũngt đăng tải nhiều tài liệu hữu ích với khách hàng tại địa chỉ [nhấp vào đây để xem trang web Quyền của Khách Hàng]. Những tài liệu này dễ hiểu và bao gồm nhiều chủ đề mà khách hàng rất quan tâm.

Western Center on Law and Poverty đăng tải Hướng Dẫn về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của Medi-Cal rất hữu ích tại [nhấp vào đây để xem trang web của WCLP]. Hướng dẫn này, được xuất bản vào năm 2016, cung cấp cho California Advocates - các luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý, cố vấn ghi danh, nhân viên y tế, nhà tổ chức cộng đồng và những người khác - các quy chế, quy định và hướng dẫn liên quan cần thiết để giúp khách hàng tiếp cận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Trang web của Disability Rights California có thông tin về nhiều vấn đề chăm sóc sức khỏe, bao gồm thông tin về chương trình Medi-Cal, tại địa chỉ [nhấp vào đây để xem trang web thông tin Chăm Sóc Sức Khỏe của DRC].

Disability Benefits 101 có thông tin hữu ích về nhiều chương trình phúc lợi, bao gồm Medi-Cal, tại địa chỉ [nhấp vào đây để xem trang web của Disability Benefits 101].

Trang web của Chương Trình Luật Y Tế Quốc Gia [nhấp vào đây để xem trang web của NHL], cũng bao gồm thông tin chung và cập nhật về Medicaid. Xem ấn phẩm và tìm kiếm thông tin về "Medicaid”.

Chương 13 của cẩm nang Các Quyền Theo Đạo Luật Lanterman của Disability Rights California, bao gồm Chương Trình Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng cho Người Khuyết Tật Phát Triển Thuộc Diện Miễn Trừ của Medicaid cho khách hàng của trung tâm khu vực, được đăng tải tại [nhấp vào đây để xem trang web đăng tải ấn phẩm RULA].

California Advocates for Nursing Home Reform [nhấp vào đây để xem trang web của CANHR] có nhiều tài liệu cho khách hàng và luật sư biện hộ, bao gồm thông tin rất hữu ích về chương trình Chăm Sóc Dài Hạn của Medi-Cal, được đăng tải tại: [nhấp vào đây để xem trang web đăng tải thông tin CANHR LTC].

2. Tôi Có Thể Tìm Thấy Quy Chế về Medi-Cal của California Ở Đâu?

Quý vị có thể tìm hiểu về luật (quy chế) của California qua các trang web sau: [nhấp vào đây để xem trang web đăng tải Thông Tin về Lập Pháp California].

Quy chế chung về Medi-Cal của California có trong Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California §§ 14000 đến hết 14685.

Quy chế California trình bày về các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần có trong Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California §§ 5775-5782, 14680-14685.

3. Tôi Có Thể Tìm Thấy Quy Định về Medi-Cal của California Tại Đâu?

Trang Web có thông tin về Bộ Luật Quy Chế California:

Quy định về Medi-Cal của California do các cơ quan tiểu bang quản lý Medi-Cal lập ra.

Quy định chung về Medi-Cal có tại Bộ Luật Quy Chế California, Tiêu Đề 22, Phần 3, §§ 50000 đến hết 59999.

Cẩm Nang Tiêu Chí Medi-Cal, [nhấp vào đây để xem trang web Cẩm Nang Medi-Cal] đặt ra các tiêu chuẩn phê duyệt hoặc từ chối Yêu Cầu Ủy Quyền Điều Trị, hoặc TAR, và được hợp nhất vào quy định về Medi-Cal theo 22 C.C.R. § 51003(e).

Quy định về Sức Khỏe Tâm Thần của Medi-Cal có trong Bộ Luật Quy Chế California, Tiêu Đề 9. Quý vị có thể tìm thấy bản sao tại đây: [nhấp vào đây để xem trang web đăng tải Quy Chế Tiêu Đề 9]

4. Buổi Điều Trần Công Bằng Medi-Cal Là Gì, và Tôi Có Thể Tìm Thấy Thông Tin của DHCS về các Buổi Điều Trần này Ở Đâu?

Quý vị có quyền yêu cầu buổi điều trần công bằng liên quan đến Medi-Cal của quý vị, và quý vị cũng có các lựa chọn khác. Trang web của DHCS giải thích các lựa chọn của quý vị tại địa chỉ

[Nhấp vào đây để xem trang web Buổi Điều Trần Công Bằng]. Trang web này là nơi thích hợp để bắt đầu nghiên cứu nếu quý vị đang xem xét việc yêu cầu một buổi điều trần công bằng của Medi-Cal. Nhiều tài liệu được thảo luận trong mục 1 của tài liệu này cũng có thông tin hữu ích về buổi điều trần công bằng.

Để biết thêm thông tin về buổi điều trần công bằng thông thường, hãy truy cập trang web của Ban Điều Trần Tiểu Bang thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội,http://www.cdss.ca.gov/inforesources/State-Hearings 

5. Chương Trình Medicaid của Tiểu Bang California Là Gì, và Tôi Có Thể Tìm Thấy Thông Tin Chương Trình Ở Đâu?

Trang web của DHCS tuyên bố như sau: “Chương Trình Medicaid của Tiểu Bang căn cứ vào các yêu cầu được đặt ra trong Tiêu Đề XIX của Đạo Luật An Sinh Xã Hội và là văn bản tài liệu đầy đủ do Tiểu Bang California tạo ra, mô tả tính chất và phạm vi của chương trình Medicaid (Medi-Cal). Chương trình đóng vai trò là thỏa thuận theo hợp đồng giữa Tiểu Bang California và Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) của liên bang và phải được quản lý theo các yêu cầu cụ thể trong Tiêu Đề XIX của Đạo Luật An Sinh Xã Hội và các quy định được nêu trong Chương IV của Bộ Luật Quy Chế Liên Bang. Chương Trình Tiểu Bang chứa tất cả các thông tin cần thiết cho CMS xác định liệu Tiểu Bang có thể nhận Khoản Đóng Góp Tài Chính của Liên Bang (FFP) cho chương trình Medicaid của Tiểu Bang hay không. Trang web này bao gồm Chương Trình Medicaid của Tiểu Bang California vào thời điểm hiện tại cũng như Sửa Đổi Chương Trình Tiểu Bang (SPA).”

Chương trình Medi-Cal của tiểu bang California được đăng tải tại: [nhấp vào đây để xem trang web của Chương Trình Medi-Cal]. Trang web này cũng có một liên kết đến Bản Sửa Đổi Chương Trình Tiểu Bang (SPA) được phê duyệt, cập nhật Chương Trình Tiểu Bang.

6. Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal của California Là Gì, và Tôi Có Thể Tìm Thấy Thông Tin của DHCS Về Các Chương Trình Này Ở Đâu?

Trang web của DHCS tuyên bố như sau về chương trình miễn trừ: “Các chương trình miễn trừ Medi-Cal là các chương trình trong Medi-Cal cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các nhóm cá nhân cụ thể, giới hạn các dịch vụ trong các khu vực địa lý cụ thể của tiểu bang, và cung cấp bảo hiểm y tế cho các cá nhân không thể đủ điều kiện theo các quy tắc của Medicaid.

Khi California muốn thực hiện các thay đổi đáng kể đối với chương trình Medicaid, tiểu bang phải thực hiện một trong hai bước sau: (1) sửa đổi Chương Trình Medicaid của Tiểu Bang – hợp đồng của Tiểu Bang với chính phủ liên bang; hoặc (2) được nhận điều kiện ngoại lệ hoặc miễn trừ của Medicaid khỏi các phần thuộc Tiêu Đề XIX của Đạo Luật An Sinh Xã Hội của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (DHHS)”.

Thông tin về nhiều chương trình miễn trừ Medi-Cal của California được đăng tải trên trang web của DHCS tại địa chỉ [nhấp vào đây để xem trang web Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal]

Thông tin về chương trình miễn trừ “Cầu Nối Cải Cách” theo Mục 1115 của California để mở rộng bảo hiểm Medi-Cal: [nhấp vào đây để xem trang web Chương Trình Miễn Trừ Medicaid theo Mục 1115]

Ngoài ra, xem các trang web của Disability Rights California nói trên trong Mục 1 để biết thông tin về các chương trình miễn trừ.

7. Tôi Có Thể Tìm Thấy Thông Tin về Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát của Medi-Cal Ở Đâu?

DHCS có thông tin về chương trình chăm sóc có kiểm soát của Medi-Cal dành cho khách hàng tại đây: [nhấp vào đây để xem trang web Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát của Medi-Cal]. Trang web này đặc biệt hữu ích vì cung cấp cho quý vị các liên kết đến các hạt riêng lẻ, có nhiều điểm khác nhau.

Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát có thông tin về chương trình chăm sóc có kiểm soát của Medi-Cal dành cho người cao niên và người khuyết tật tại đây: [nhấp vào đây để xem trang web Tờ Thông Tin về Phúc Lợi và Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe].

8. Tôi Có Thể Tìm Thấy Dữ Liệu và Số Liệu Thống Kê Về Medi-Cal của California Ở Đâu?

DHCS đăng tải dữ liệu và số liệu thống kê về chương trình Medi-Cal, bao gồm các liên kết đến dữ liệu và số liệu thống kê do các bên khác lập ra, tại địa chỉ [nhấp vào đây để xem trang web Dữ Liệu & Số Liệu Thống Kê].

9. DHCS Viết Những Tài Liệu Nào Khác Về Medi-Cal, và Tôi Có Thể Tìm Thấy Những Tài Liệu Này Ở Đâu?

Xem hướng dẫn về Medi-Cal của Western Center, Chương 1, nêu trên trong câu hỏi 1, để biết danh sách các tài liệu về Medi-Cal trên trang web của DHCS, cùng với các liên kết.

DHCS cung cấp Thư của Các Giám Đốc Phúc Lợi Toàn Hạt (ACWDL) và Thư Thông Tin Về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Medi-Cal (MEBIL) liên quan đến các chính sách mới hoặc đã thay đổi và/hoặc các quy trình sử dụng trong việc xác định tình trạng hội đủ điều kiện nhận các phúc lợi Medi-Cal. Các tài liệu này được đăng tải tại địa chỉ [nhấp vào đây để xem trang web Nguồn Lực dành cho các Hạt].

Hướng Dẫn Về Quy Trình Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Medi-Cal (MEPM) của DHCS “giúp làm rõ chính sách và quy trình xác định tình trạng hội đủ điều kiện tham gia chương trình Medi-Cal cho nhân viên dịch vụ xã hội của hạt.” Hướng dẫn này được đăng tải tại [nhấp vào đây để xem trang web Hướng Dẫn Về Quy Trình Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Medi-Cal].

DHCS đăng tải các hướng dẫn dành cho nhà cung cấp, với thông tin được thiết kế để giúp cho các nhà cung cấp điều phối hệ thống Medi-Cal, tại [nhấp vào đây để xem trang web Hướng Dẫn dành cho Nhà Cung Cấp].

10. Tôi Có Thể Tìm Thấy Luật Medicaid của Liên Bang Ở Đâu?

Luật Medicaid của Liên Bang (quy chế) có trong Tiêu Đề XIX của Đạo Luật An Sinh Xã Hội, 42 U.S.C. 1396 -1397v. Quý vị có thể tìm thấy luật tại [nhấp vào đây để xem Bộ Luật Hoa Kỳ].

Có thể khó tuân theo luật Medicaid của Liên Bang. Chúng tôi khuyến nghị quý vị bắt đầu tìm hiểu với các tài liệu khác, bao gồm hướng dẫn của Western Center nêu trên trong câu hỏi 1, trước khi quý vị bắt đầu tìm hiểu luật liên bang.

11. Tôi Có Thể Tìm Thấy Quy Định về Medicaid của Liên Bang Ở Đâu?

Quy định về Medicaid của liên bang do Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) lập ra. Các quy định này có trong Tiêu Đề 42, Chương 4 của Bộ Luật Quy Chế Liên Bang, mục 430 và các mục tiếp theo. Quý vị có thể xem các quy định về Medicaid trực tiếp trên các trang web sau đây [nhấp vào đây để xem trang web của CFR].

Quý vị có thể xem Bộ Quy Chế Liên Bang thường đăng tải tại đây: [nhấp vào đây để xem trang web của CFR]

Cũng giống như các luật về Medicaid của liên bang, có thể khó tuân theo các quy định. Chúng tôi khuyến nghị quý vị bắt đầu tìm hiểu với các tài liệu khác, bao gồm hướng dẫn của Western Center nêu trên trong câu hỏi 1, trước khi quý vị bắt đầu tìm hiểu luật liên bang.

12. Có những Tài Liệu CMS Khác nào về Medi-Cal và Tôi Có Thể Tìm Thấy Những Tài Liệu Này Ở Đâu?

Nhiều tài liệu do CMS lập ra được đăng tải tại các trang web CMS sau đây:

Số liệu thống kê về Medicaid của liên bang được đăng tải trên trang web của CMS tại [nhấp vào đây để xem trang web Tìm Hiểu, Số Liệu Thống Kê, Dữ Liệu & Hệ Thống của CMS].

Trang web của CMS hơi phức tạp và có thể thay đổi thường xuyên. Đôi khi, quý vị có thể cần điều hướng để tìm kiếm thông tin hữu ích.