Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn / Medi-Cal MAGI Là Gì?

Publications
#5551.05

Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn / Medi-Cal MAGI Là Gì?

Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền (Affordable Care Act, ACA) (còn được gọi là Obamacare) đã gia tăng số lượng người có thể hưởng Medicaid (Medi-Cal tại California).  “Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn” hay Medi-Cal cho “người lớn không con cái” là một phần của chương trình hiện được gọi là Medi-Cal “MAGI” theo ACA.  Medi-Cal “MAGI” có nghĩa là bất kỳ chương trình Medi-Cal nào sử dụng MAGI (tổng thu nhập đã được điều chỉnh sửa đổi) để xác định khả năng hội đủ điều kiện tài chính hưởng Medi-Cal.

Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền (Affordable Care Act, ACA) (còn được gọi là Obamacare) đã gia tăng số lượng người có thể hưởng Medicaid (Medi-Cal tại California).  “Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn” hay Medi-Cal cho “người lớn không con cái” là một phần của chương trình hiện được gọi là Medi-Cal “MAGI” theo ACA.  Medi-Cal “MAGI” có nghĩa là bất kỳ chương trình Medi-Cal nào sử dụng MAGI (tổng thu nhập đã được điều chỉnh sửa đổi) để xác định khả năng hội đủ điều kiện tài chính hưởng Medi-Cal.

Ai Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn?

Quý vị có thể hưởng Medi-Cal theo chương trình Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn mới nếu:

  • Quý vị từ 19 đến 64 tuổi;
  • Thu nhập MAGI của quý vị dưới 138% mức nghèo của liên bang (FPL)1
  • Quý vị đang không mang thai;
  • Quý vị không được hưởng Medicare;
  • Quý vị không được hưởng Medi-Cal mà không có Mức Đồng Trả Chi Phí.

Làm cách nào tôi biết liệu thu nhập MAGI của mình có dưới 138% không?2

Quý vị không phải tự mình tìm ra điều này.  Quý vị có thể nộp “đơn đăng ký đơn giản hóa riêng” xin hưởng Medi-Cal MAGI thông qua Covered California, văn phòng Medi-Cal của hạt hoặc một số địa điểm khác.  Quý vị có thể nộp đơn đăng ký đơn giản hóa riêng trực tuyến trên trang web của Covered California.  Nếu quý vị nộp đơn để xin hưởng phúc lợi trên trang web Medi-Cal của hạt, quý vị sẽ được chuyển hướng đến trang web của Covered California để quý vị có thể đăng ký xin hưởng Medi-Cal MAGI. 

Có quy định về mức tiền hoặc lượng tài sản tôi có thể có và vẫn được hưởng Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn không?

Có, nhưng các quy định khác với Medi-Cal trước ACA. Medi-Cal trước ACA có giới hạn rất chặt về mức thu nhập và lượng tài sản quý vị có thể có.  Medi-Cal MAGI sử dụng cách khác để tính toán thu nhập và cho phép một cá nhân riêng lẻ có thu nhập MAGI tối đa $16.242 một năm.  Đó là 138% mức nghèo của liên bang.  Tuy nhiên, theo Medi-Cal MAGI, không có loại trừ hoặc giảm trừ thu nhập, ngoài một vài giảm trừ được sử dụng để xác định số tiền MAGI của quý vị.  Và không giống như Medi-Cal trước ACA, không có thẩm định tài sản cho Medi-Cal3 MAGI. Điều này có nghĩa là quý vị có thể có giới hạn nguồn lực là hơn $2.000 mỗi người/$3.000 mỗi cặp vợ chồng đối với Medi-Cal4 trước ACA.

Điều gì xảy ra nếu tôi Hiện Có Mức Đồng Trả Chi Phí Medi-Cal?  Tôi có thể chuyển sang Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn không?

Có.  Quý vị có thể liên hệ với văn phòng Medi-Cal của Hạt tại địa phương và đề nghị họ kiểm tra xem liệu quý vị hiện có hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal MAGI mà không có mức đồng chi trả chi phí không.  Hạt cũng sẽ kiểm tra xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal MAGI vào lần tái xét hàng năm không.  Hạt sẽ trao cho quý vị Medi-Cal MAGI nếu quý vị hội đủ điều kiện được hưởng.

Tôi có thể Nhận Được Dịch Vụ Gì với Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn?

Quý vị có thể nhận được tất cả các dịch vụ có sẵn theo Medi-Cal thông thường, bao gồm cơ sở điều dưỡng, Các Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia (IHSS) và các dịch vụ chăm sóc lâu dài khác, mà không cần tài sản thẩm định tài sản5 Ngoài ra, quý vị có thể nhận được dịch vụ sức khỏe tâm thần và sử dụng dược chất từ chương trình chăm sóc có quản lý của Medi-Cal và từ chương trình tâm thần/hành vi của hạt sức khỏe6 Nếu quý vị muốn có dịch vụ miễn trừ tại gia và cộng đồng (HCBS), quý vị có thể đăng ký Medi-Cal trước ACA thông qua văn phòng Medi-Cal của hạt.  Quý vị có thể thực hiện bằng cách điền vào mẫu7 SAWS 2 Plus.

Có Những Tài Nguyên Nào nếu Tôi Có Thêm Câu Hỏi?

Ở cuối tài liệu này, chúng tôi liệt kê các tài nguyên trên internet có thể hữu ích cho quý vị tìm hiểu thêm.  Ngoài ra, cơ quan Medi-Cal của hạt, http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx và Covered California, www.coveredca.com, 1-800-300-1506 có thể trả lời câu hỏi.

Các tổ chức sau có thể trợ giúp về bênh vực:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.