Khoản Chi Trả Gộp và Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Medi-Cal

Lưu ý: Ấn phẩm này chỉ bao gồm thông tin chung. Trường hợp cụ thể của mỗi người đều khác nhau. Hãy chắc chắn tham khảo ý kiến của luật sư hoặc người bênh vực am hiểu về những vấn đề này để được tư vấn về trường hợp cụ thể của quý vị.
Publications
#5613.05

Khoản Chi Trả Gộp và Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Medi-Cal

n phẩm này mô tả ảnh hưởng của khoản chi trả gộp đối với tình trạng hội đủ điều kiện tham gia một số chương trình Medi-Cal dành cho người cao niên và người khuyết tật. Ấn phẩm này giải thích những điều xảy ra với chương trình Medi-Cal của quý vị khi quý vị nhận được khoản chi trả một lần hay chi trả gộp, và khi nào cũng như liệu rằng khoản chi trả gộp chưa chi tiêu có được tính là nguồn tài sản trong tháng tiếp theo không.