Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện của Trung Tâm Khu Vực “Hạng Mục Năm”