Hiểu Rõ Quyền Của Quý Vị tại California: Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Trong Đại Dịch COVID-19

Publications
#7157.05

Hiểu Rõ Quyền Của Quý Vị tại California: Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Bệnh Viện Trong Đại Dịch COVID-19

Trong dịch COVID-19, các bệnh viện có thể không có đủ giường và vật tư để trợ giúp tất cả những người cần dùng. Các bệnh viện có thể không có đủ máy thở cho tất cả những người cần dùng. Các bác sĩ có thể phải quyết định những người cần được trợ giúp.

 

 

Click links below for a downloadable version.