Giáo Dục Đặc Biệt Thay Cho Các Dịch Vụ Dành Cho Người Lớn Đối Với Khách Hàng Ở Độ Tuổi Từ 18-22

Publications
#F050.05

Giáo Dục Đặc Biệt Thay Cho Các Dịch Vụ Dành Cho Người Lớn Đối Với Khách Hàng Ở Độ Tuổi Từ 18-22

Khi Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang yêu cầu Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services - DDS) giảm ngân sách trong các năm qua, cơ quan này cũng thay đổi luôn cả luật về loại và số lượng dịch vụ mà các trung tâm khu vực có thể mua.  Tờ thông tin này mô tả những thay đổi trong năm 2011 và 2017 về việc sử dụng các dịch vụ trường học dành cho khách hàng ở độ tuổi từ 18 đến 22 hội đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt và chưa nhận được bằng hoặc chứng chỉ hoàn thành, bất kỳ miễn trừ nào được áp dụng và những điều sẽ xảy ra nếu trung tâm khu vực muốn thay đổi các dịch vụ của quý vị.

 

 

Click links below for a downloadable version.