Giáo Dục Đặc Biệt Thay Cho Các Dịch Vụ Dành Cho Người Lớn Đối Với Khách Hàng Ở Độ Tuổi Từ 18-22

Publications
#F050.05

Giáo Dục Đặc Biệt Thay Cho Các Dịch Vụ Dành Cho Người Lớn Đối Với Khách Hàng Ở Độ Tuổi Từ 18-22

Quán rượu này cho bạn biết khi nào trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ của trường học. Nó cho bạn biết phải làm gì nếu bạn không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực.

Khi Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang yêu cầu Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services - DDS) giảm ngân sách trong các năm qua, cơ quan này cũng thay đổi luôn cả luật về loại và số lượng dịch vụ mà các trung tâm khu vực có thể mua.  Tờ thông tin này mô tả những thay đổi trong năm 2011 và 2017 về việc sử dụng các dịch vụ trường học dành cho khách hàng ở độ tuổi từ 18 đến 22 hội đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt và chưa nhận được bằng hoặc chứng chỉ hoàn thành, bất kỳ miễn trừ nào được áp dụng và những điều sẽ xảy ra nếu trung tâm khu vực muốn thay đổi các dịch vụ của quý vị. 

LUẬT ĐÃ THAY ĐỔI RA SAO

Năm 2011, mục 4648.55 đã được thêm vào Đạo Luật Lanterman.  Mục này quy định: 

“…trung tâm khu vực không được mua chương trình ban ngày, giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm, chương trình sống độc lập hoặc đào tạo vận động và các dịch vụ chuyên chở có liên quan cho khách hàng ở độ tuổi từ 18 đến 22, bao gồm cả hai độ tuổi này, nếu khách hàng đó hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ giáo dục liên quan đồng thời chưa nhận được bằng hay chứng chỉ hoàn thành, trừ khi nhóm lập kế hoạch của kế hoạch chương trình dịch vụ cá nhân (IPP) xác định rằng hệ thống giáo dục không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hoặc nhóm này cấp sự miễn trừ…”

Mục 4648.55 có một trường hợp ngoại lệ và một số miễn trừ như trình bày dưới đây. 

Nếu quý vị đã nhận được bằng hoặc chứng chỉ hoàn thành từ trường trung học phổ thông thì mục 4648.55 không áp dụng cho quý vị.  Không thể dùng mục này để cấm trung tâm khu vực mua dịch vụ có trong danh sách ở Mục A bên dưới cho quý vị.  Tuy nhiên, ngôn từ trong mục 4648.55(a) sẽ làm phát sinh một vấn đề vì theo luật giáo dục đặc biệt, những học sinh đã nhận được chứng chỉ hoàn thành vẫn hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ giáo dục đặc biệt cho đến khi họ nhận được bằng chính quy hoặc đến tuổi 22.  Vì những học sinh này vẫn có quyền hưởng giáo dục đặc biệt và vì có các luật khác trong Đạo Luật Lanterman (chẳng hạn như Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4646(a), 4646.4(a)(2)&(3), 4646.5(a)(5), 4647(a), 4648(a)(8) và 4659) quy định rằng các trung tâm khu vực không được mua dịch vụ mà quý vị có thể có được theo cách khác nên các trung tâm khu vực vẫn có thể từ chối dịch vụ trong Mục A bên dưới nếu nhu cầu của quý vị có thể được đáp ứng thông qua giáo dục đặc biệt.  Thẩm phán luật hành chính đã tán thành việc trung tâm khu vực từ chối dịch vụ dựa trên những luật khác này trong Đạo Luật Lanterman, trừ khi cá nhân liên đới chứng minh được rằng các dịch vụ mà học khu cung cấp không đáp ứng được nhu cầu của họ.  Cũng như với bất kỳ dịch vụ nào mà quý vị yêu cầu trung tâm khu vực thanh toán, quý vị phải chứng minh được rằng quý vị sẽ không nhận được dịch vụ mà mình cần từ bất kỳ nguồn nào khác.    

Mục 4648.55 có nội dung đề cập đến những khách hàng đã có Chứng Chỉ Hoàn Thành.  Tuy nhiên, luật giáo dục cho phép các học khu cấp Chứng Chỉ Hoàn Thành hoặc Chứng Chỉ Thành Tích cho học sinh giáo dục đặc biệt chưa nhận được bằng.  Xem Bộ Luật Giáo Dục mục 56390.  Trung tâm khu vực cần coi Chứng Chỉ Thành Tích giống như Chứng Chỉ Hoàn Thành. Tuy nhiên, một số trung tâm khu vực lại không chấp nhận điều đó.  Nếu quý vị muốn chắc chắn rằng trường hợp ngoại lệ này áp dụng cho mình sau khi học xong trung học phổ thông, hãy đề nghị học khu cấp cho quý vị Chứng Chỉ Hoàn Thành, chứ không phải là Chứng Chỉ Thành Tích hay loại xác nhận nào khác.

A.  Danh Sách Các Dịch Vụ Liên Quan

Mục 4648.55 chỉ áp dụng cho năm dịch vụ được liệt kê bên dưới.  Mục này không áp dụng cho những dịch vụ khác mà trung tâm khu vực cung cấp, như chăm sóc thay thế, dịch vụ hỗ trợ đời sống (SLS), điều dưỡng và các dịch vụ y tế khác hoặc bố trí nơi cư trú.

 1. Chương trình ban ngày
 2. Giáo dục nghề nghiệp
 3. Các dịch vụ việc làm
 4. Chương trình sống độc lập
 5. Đào tạo vận động và các dịch vụ chuyên chở có liên quan

B.  Nhóm Lập Kế Hoạch IPP Tiến Hành Xác Định Liệu Trung Tâm Khu Vực Có Thể Mua Dịch Vụ Không.

Nếu quý vị ở độ tuổi 18-22 và vẫn đang đi học, nhóm Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) phải xác định xem trường học có thể đáp ứng được nhu cầu của quý vị đối với các dịch vụ trong Mục A hay không.  Nếu nhóm lập kế hoạch xác định rằng trường học có thể đáp ứng được nhu cầu của quý vị đối với bất kỳ dịch vụ nào trong số đó thì trung tâm khu vực phải giúp quý vị nhận được các dịch vụ đó.  Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4648.55(a).  Quý vị (hoặc cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người bảo hộ của quý vị) có thể yêu cầu điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực tham dự cuộc họp nhóm của Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP).  Mỗi trung tâm khu vực bắt buộc phải có nhân viên có chuyên môn về giáo dục đặc biệt, có thể trợ giúp hoặc tham dự các cuộc họp thay cho quý vị.  Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4640.6(g)(2).

Nếu nhóm IPP xác định rằng trường học không thể đáp ứng nhu cầu của quý vị đối với các dịch vụ trong Mục A, hoặc nhóm này cấp cho quý vị sự miễn trừ (được thảo luận trong Mục C bên dưới) thì trung tâm khu vực phải mua hoặc tiếp tục mua những dịch vụ đó cho quý vị. 

C.  Trường Hợp Ngoại Lệ Và Miễn Trừ Trong Mục 4648.55

Trường Hợp Ngoại Lệ Do Nhóm IPP Xác Định

Nếu nhóm IPP của quý vị xác định rằng hệ thống giáo dục không thể đáp ứng được nhu cầu của quý vị thì trung tâm khu vực có thể mua các dịch vụ trong Mục A.  Xem Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4648.55(a).

Miễn Trừ Đối Với Việc Làm

Quý vị được miễn trừ đối với trường hợp tham gia vào việc làm cho phép trung tâm khu vực mua các dịch vụ trong Mục A cho quý vị.  Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4648.55(d)(1):

 1. Sự miễn trừ có thể được cấp đối với trường hợp tham gia vào một chương trình thực tập có trả lương được chỉ định; hoặc
 2. Sự miễn trừ có thể được cấp đối với trường hợp tham gia vào việc làm cạnh tranh hòa đồng là kết quả của chương trình thực tập có trả lương.

Theo Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế Mục 4870 (a)(1-4), các chương trình thực tập có trả lương sẽ do nhà cung cấp của trung tâm khu vực quản lý và phải đáp ứng những tiêu chí sau:

 1. Khoản thanh toán cho một cá nhân tham gia chương trình thực tập có trả lương không được vượt quá $10.400 một năm.
 2. Các chương trình thực tập có trả lương phải diễn ra trong môi trường làm việc cạnh tranh, hòa đồng.
 3. Chương trình thực tập phải hỗ trợ cá nhân phát triển các kỹ năng cần thiết để nhận được việc làm có trả lương trong tương lai.
 4. Các trung tâm khu vực phải nâng cao nhận thức về cơ hội dành cho những người tham gia chương trình thực tập có trả lương thông qua các sự kiện tiếp cận cụ thể và tại các cuộc họp IPP.

Cá nhân tham gia chương trình thực tập có trả lương hoặc việc làm cạnh tranh hòa đồng cũng có thể tiếp tục hưởng các dịch vụ của trường học nếu các dịch vụ này vẫn đáp ứng được nhu cầu của cá nhân đó.  Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4648.55 (d)(1).

Miễn Trừ Đối Với Sự Không Phù Hợp Của Dịch Vụ Chung

Miễn trừ đối với các trường hợp đặc biệt cũng sẽ được áp dụng nếu nhóm IPP xác định rằng dịch vụ chung là không phù hợp để đáp ứng nhu cầu của quý vị.  Xem Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4648.55(d)(2).  Nếu trung tâm khu vực giới thiệu quý vị đến một dịch vụ giáo dục đặc biệt mà không hỗ trợ quý vị đạt được các mục tiêu IPP thì sự sẵn có của dịch vụ đó không thể là lý do để biện hộ cho việc trung tâm khu vực từ chối mua một hoặc nhiều dịch vụ có trong Mục A. 

D.  Quý Vị Nên Làm Gì Nếu Quý Vị Cho Rằng Mình Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Miễn Trừ?

Nếu quý vị muốn nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực thay vì các dịch vụ của trường học và quý vị cho rằng mình hội đủ điều kiện hưởng miễn trừ, hãy liên hệ với điều phối viên dịch vụ và yêu cầu cuộc họp IPP.  Cuộc họp IPP phải được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị yêu cầu.

E.  Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Trung Tâm Khu Vực Muốn Thay Đổi Các Dịch Vụ Của Quý Vị?

Nếu trung tâm khu vực muốn thay đổi hoặc từ chối yêu cầu dịch vụ của quý vị, trung tâm đó phải tổ chức một cuộc họp IPP và đạt được thỏa thuận với quý vị về thay đổi đó hoặc gửi thông báo bằng văn bản cho quý vị.  Thông báo phải được gửi trong vòng 30 ngày trước khi thay đổi bắt đầu.  Thông báo sẽ cho quý vị biết: 

 • hành động mà trung tâm khu vực đang thực hiện;
 • các thông tin cơ bản về lý do trung tâm khu vực đưa ra quyết định đó;
 • lý do thực hiện hành động;
 • ngày có hiệu lực; và
 • luật, quy chế hoặc chính sách cụ thể hỗ trợ cho hành động đó.

Nếu quý vị vẫn đang nhận dịch vụ và không đồng ý với trung tâm khu vực đồng thời muốn tiếp tục nhận dịch vụ, quý vị phải yêu cầu một buổi điều trần công bằng trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo.  Nói cách khác, yêu cầu phải được đưa ra trong vòng 30 ngày.  Nếu sự miễn trừ được cấp và quý vị cho rằng mình đáp ứng tiêu chí miễn trừ, hãy nhớ điền thêm thông tin “I meet an exemption” (Tôi đáp ứng tiêu chí miễn trừ) vào yêu cầu điều trần công bằng của quý vị. 

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

Click links below for a downloadable version.