Dự luật Hạ viện (AB, Assembly Bill) 109 tác động đến việc giảm trọng tội xuống tội nhẹ và việc xóa án tích như thế nào?