Động Vật Phục Vụ và Trợ Giúp Tinh Thần ở Gia Cư Chính Phủ

Publications
#7156.05

Động Vật Phục Vụ và Trợ Giúp Tinh Thần ở Gia Cư Chính Phủ

Một động vật phục vụ có thể được huấn luyện bởi một chuyên gia, một người bạn, một thành viên trong gia đình hoặc người khuyết tật.

 

 

Click links below for a downloadable version.