Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận

Publications
#5084.05

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận (MHP, Mental Health Plan)

Một số dịch vụ sức khỏe tâm thần được cung cấp thông qua nhà cung cấp Medi-Cal trả phí lấy dịch vụ hoặc chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal , trong khi các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác chỉ được cung cấp thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần quận theo điều khoản Khước từ Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa. Ấn phẩm này tập trung vào các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa được cung cấp thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận (MHP, County Mental Health Plans).

 

 

Click links below for a downloadable version.