Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia: Các Hoạt Động Chống Gian Lận

Publications
#F008.05

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia: Các Hoạt Động Chống Gian Lận

Ấn phẩm này giải thích các hành động mà nhân viên chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) của quận có thể thực hiện để ngăn chặn tình trạng gian lận và đảm bảo rằng chỉ những đối tượng IHSS hội đủ điều kiện mới được nhận các dịch vụ và chỉ những dịch vụ mà họ có quyền được hưởng.

 

 

Click links below for a downloadable version.