Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia: Các Hoạt Động Chống Gian Lận

Publications
#F008.05

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia: Các Hoạt Động Chống Gian Lận

Ấn phẩm này giải thích các hành động mà nhân viên chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) của quận có thể thực hiện để ngăn chặn tình trạng gian lận và đảm bảo rằng chỉ những đối tượng IHSS hội đủ điều kiện mới được nhận các dịch vụ và chỉ những dịch vụ mà họ có quyền được hưởng.

I.  Thông Tin Cơ Bản

Để đáp ứng các yêu cầu mới nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận đồng thời cải thiện sức khỏe và sự an toàn cho người nhận, Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) đã xây dựng các quy chế thống nhất trên toàn tiểu bang cho các chuyến thăm tại gia không thông báo trước, gửi thư trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ IHSS, lấy dấu vân tay và kiểm tra tiền sự, cũng như thay đổi bảng chấm công.  (Các Mục 12305.7(e)(2), 12305.7(h), 12305.71(c)(3), 12305.71(c)(5), 12305.82 trong WIC).  Mỗi quận xây dựng chính sách và thủ tục riêng của mình về cách thực hiện các quy chế thống nhất trên toàn tiểu bang.

II.  Gian Lận IHSS là gì?

Gian lận IHSS là hành vi cố ý của một số nhà cung cấp và trong một số trường hợp là người nhận, để nhận được các khoản chi trả hoặc phúc lợi trái phép từ chương trình.  Hành vi gian lận này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, nhưng hình thức phổ biển nhất liên quan đến việc nhà cung cấp cố ý lập hóa đơn cho các dịch vụ không được thực hiện hoặc lập hóa đơn dịch vụ chăm sóc cho nhiều hơn số người nhận mà họ thực sự cung cấp.

III.  Các Quy Chế Nhằm Ngăn Chặn Hành Vi Gian Lận IHSS

a.  Gửi Thư Trực Tiếp đến Nhà Cung Cấp

Thông báo bằng văn bản có thể được gửi trực tiếp đến nhà cung cấp mà: yêu cầu bồi thường vượt quá số giờ dịch vụ mỗi tháng; làm việc cho nhiều hơn một người nhận; gửi bảng chấm công không nhất quán; yêu cầu thay thế bảng chấm công quá mức; chính là những người nhận IHSS; hoặc phiếu lương IHSS của họ được gửi tới một địa chỉ ngoài tiểu bang.  Các thông báo đó phải đưa ra lý do tại sao nhà cung cấp nhận được thông báo (tức là một trong các mối lo ngại về tính chính trực của chương trình được đề cập ở trên), thông báo cho nhà cung cấp các quy tắc và yêu cầu của IHSS phù hợp, và trình bày hậu quả của việc không tuân thủ theo các quy tắc và yêu cầu đó.  (Mục 12305.71 trong WIC)

b.  Các Chuyến Thăm Tại Gia Không Thông Báo Trước (UHV)

UHV là chuyến thăm đột xuất do nhân viên IHSS đã được đào tạo của quận thực hiện tại nhà của người nhận IHSS có một số nguy cơ cao nhất định.  Ngày và thời gian của chuyến thăm sẽ không được thông báo trước cho người nhận hoặc nhà cung cấp.  Trong chuyến thăm, nhân viên của quận sẽ xác minh việc nhận và chất lượng dịch vụ, xác minh tình trạng sức khỏe tổng thể của người nhận, và thảo luận nhanh mọi mối lo ngại với người nhận.  Nếu người nhận không thể, không có thời gian hoặc không muốn tham gia UHV, quận cần phải thực hiện thêm ít nhất hai chuyến thăm kế tiếp, ít nhất hai cuộc gọi và gửi một lá thư trong vòng 45-60 ngày tiếp theo.  (Mục 12305.71(c)(3) trong WIC).

c.  Phối Hợp Tăng Cường Trên Toàn Tiểu Bang Để Phát Hiện và Phòng Chống Gian Lận

CDSS, Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS), Sở Tư Pháp (DOJ), các sở phúc lợi của quận, văn phòng luật sư của quận, và bất kỳ cơ quan nào có thể tham gia vào chương trình IHSS và/hoặc phát hiện và phòng chống gian lận sẽ cùng làm việc về các vụ điều tra và giới thiệu gian lận.  Nếu nghi ngờ xảy ra tình trạng gian lận, nhân viên của quận phải gửi đơn Khiếu Nại Gian Lận Đáng Ngờ (SOC 2248) đến nhân viên được chỉ định để xem xét khiếu nại và xác định xem đó có phải là giới thiệu gian lận không.  Giới thiệu gian lận được gửi đến cơ quan thực thi luật pháp để điều tra gian lận.  (Mục 12305.82 trong WIC)

d.  Kiểm Tra Tiền Sự và Dấu Vân Tay của Các Nhà Cung Cấp

Tất cả các nhà cung cấp cần phải được lấy dấu vân tay và trải qua quy trình kiểm tra tiền sự. 

e.  Thỏa Thuận Ghi Danh Nhà Cung Cấp Dịch Vụ IHSS

Các nhà cung cấp cần phải gửi Thỏa Thuận Ghi Danh Nhà Cung Cấp (SOC 846) để xác nhận rằng họ đã được thông báo về hậu quả của việc vi phạm gian lận IHSS.  Thỏa thuận này cũng quy định rằng nhà cung cấp bị kết án gian lận trong việc báo cáo thông tin trên bảng chấm công phải trả lại bất kỳ khoản thanh toán thừa nào nhận được, bao gồm khoản tiền phạt dân sự từ $500 đến $1000 đối với mỗi hành vi gian lận.

IV.  Tôi Phải Làm Gì?

Nếu tin rằng những thay đổi luật này được áp dụng sai hoặc theo cách thức phân biệt đối xử, quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần công bằng bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn ở mặt sau của Thông Báo Hành Động.  Quý vị cũng có thể gửi đơn Khiếu Nại về Hành Vi Phân Biệt Đối Xử lên CDSS bằng email, văn bản hoặc gọi điện thoại:

California Department of Social Services - Civil Rights
744 P Street, M.S. 8-16-70
Sacramento, CA 95814
Điện thoại: (916) 654-2107
Email: crb@dss.ca.gov
Fax: (916) 653-9332

Đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử được cung cấp trực tuyến tại http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint/Discrimination-Complaints.  Đơn này không thể nộp trực tuyến.  Vui lòng in mẫu đơn, điền vào đơn và gửi lên CDSS qua email, đường bưu điện hoặc fax.

V.  Tổ chức Disability Rights California Đã Phản Đối Những Thay Đổi Này?

Đúng, tổ chức Disability Rights California đã phản đối những thay đổi này.  Họ đã làm ngơ những phản đối của chúng tôi cũng như của nhiều người bênh vực khác.  Chúng tôi phản đối những thay đổi này vì các lý do sau:

  • Những thay đổi này không công bằng đối với người nhận và nhà cung cấp dịch vụ IHSS.  Chúng tăng thêm gánh nặng cho người nhận và nhà cung cấp dịch vụ mà không mang lại cho tiểu bang bất cứ lợi ích đáng kể nào.  Các thủ tục mới khá tốn kém và mất thời gian, do đó sẽ gây khó khăn thêm cho người nhận IHSS trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp đủ khả năng.
  • Các báo cáo về gian lận IHSS đã được phóng đại quá mức, vì vậy ngoài việc là gánh nặng hành chính cho các quận, những thay đổi vốn sẽ được thực hiện này không dựa trên quan điểm đúng đắn.
  • Những thay đổi này sẽ rất tốn kém và khó thực hiện vào đúng thời điểm khi mà California đang cắt giảm các chương trình an toàn thực sự cần thiết.
  • Những thay đổi này sẽ không mang lại bất cứ khoản tiết kiệm chi phí nào ngoài việc tạo ra các gánh nặng quan liêu hành chính ép buộc những ai đủ điều kiện hưởng IHSS ngưng nhận các dịch vụ họ cần.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.