Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia: Các Hoạt Động Chống Gian Lận

Publications
#F008.05

Ấn phẩm này giải thích các hành động mà nhân viên chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) của quận có thể thực hiện để ngăn chặn tình trạng gian lận và đảm bảo rằng chỉ những đối tượng IHSS hội đủ điều kiện mới được nhận các dịch vụ và chỉ những dịch vụ mà họ có quyền được hưởng.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.