Dịch Vụ Bổ Sung cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên trong Chương Trình EPSDT Medi-Cal

Publications
#5526.05

Dịch Vụ Bổ Sung cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên trong Chương Trình EPSDT Medi-Cal

1. Tôi có thể nhận những dịch vụ nào từ Chương Trình Medi-Cal  EPSDT?

EPSDT là viết tắt cho Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (Các Dịch Vụ Kiểm Tra, Chẩn Đoán, và Điều Trị Sớm và Định Kỳ)  EPSDT là một phúc lợi của Medi-Cal.  Nếu quý vị dưới 21 tuổi và có bảo hiểm Medi-Cal toàn diện, quý vị được quyền nhận phúc lợi EPSDT

 

 

Click links below for a downloadable version.