Đánh Giá và Lập Kế Hoạch Hành Vi Tích Cực Tại Trường Học: Tờ Thông Tin

Publications
#CM60.05

Luật của tiểu bang và liên bang đều đặt ra yêu cầu về việc cung cấp các dịch vụ và đánh giá hành vi.  Tờ thông tin này cung cấp cho quý vị một số thông tin cơ bản về các luật này và cung cấp cho quý vị thông tin về quyền của trẻ em được nhận dịch vụ, được đánh giá và can thiệp hành vi tích cực...

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.