COVID-19 (Virus Corona) – Tiếp Cận Thuốc nếu quý vị có Medi-Cal

Publications
#F121.05

COVID-19 (Virus Corona) – Tiếp Cận Thuốc nếu quý vị có Medi-Cal

Điều này dành cho những người sử dụng Medi-Cal, những người không chắc chắn họ sẽ nhận được thuốc của mình như thế nào.

*Ấn phẩm này được cập nhật kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.  Thông tin thêm về COVID-19 có tại đây: https://www.disabilityrightsca.org/post/announcement-coronavirus-and-how-disability-rights-california-can-help-you và tại đây https://www.covid19.ca.gov/healthcare/

 

Trong tờ thông tin này, quý vị sẽ tìm hiểu về:

  • Cách để quý vị nhận được thuốc
  • Tích trữ thuốc
  • Các thắc mắc khác

Tiếp Cận Thuốc

Quý vị có thể được giao thuốc. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ giao thuốc trực tuyến.  Hãy liên hệ với chương trình sức khỏe của quý vị để nhận được thông tin về việc giao thuốc.

Quý vị có thể tìm chương trình chăm sóc được quản lý của mình tại đây -  https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx

Nếu quý vị có chương trình Trả Phí Cho Dịch Vụ Medi-Cal, hãy tìm nhà thuốc địa phương chấp nhận Medi-Cal và giao thuốc qua đường bưu điện.

Nếu quý vị phải lấy thuốc của mình, hãy tìm các nhà thuốc có quầy bán hàng để tạt xe qua mua hoặc điểm lấy thuốc bên lề đường. Quý vị có thể yêu cầu một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm hỗ trợ quý vị về việc này.

Tích Trữ Thuốc

Medi-Cal cho phép các nhà thuốc cung cấp lượng thuốc dùng trong thời gian lên tới 100 ngày đối với hầu hết các loại thuốc.1 Ngoài ra, nếu 75% số ngày kể từ khi thuốc theo toa được mua lần đầu tiên đã trôi qua, quý vị có thể mua thêm nhiều loại thuốc.2  Quý vị có thể chắc chắn rằng quý vị sẽ có đủ thuốc để sử dụng trong vài tháng.

Nhà thuốc phải cung cấp thuốc trong trường hợp khẩn cấp. Nhà thuốc có thể cung cấp thuốc khẩn cấp cho bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập - http://files.medical.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30366.asp

Các Thắc Mắc Khác

Nếu quý vị có thắc mắc chung về phúc lợi nhà thuốc Medi-Cal - https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/PharmFAQ.aspx

Để biết thêm thông tin về nhà thuốc, hãy liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp Thành Viên và Nhà Cung Cấp Medi-Cal theo số (800) 541-5555.

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền hợp pháp của mình, hãy gọi cho đường dây tiếp nhận của DRC theo số (800) 776-5746.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.