COVID-19 (Virus Corona) – Tiếp Cận Thuốc nếu quý vị có Medi-Cal

Publications
#F121.05

COVID-19 (Virus Corona) – Tiếp Cận Thuốc nếu quý vị có Medi-Cal

Thông tin này dành cho những người có Medi-Cal mà không chắc chắn về cách họ sẽ nhận được thuốc.

 

 

Click links below for a downloadable version.