Chương Trình Mô Hình Trẻ Em Toàn Diện thuộc Dịch Vụ Trẻ Em California

Publications
#7132.05

Chương Trình Mô Hình Trẻ Em Toàn Diện thuộc Dịch Vụ Trẻ Em California

Cơ quan lập pháp California ủy quyền cho Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) thiết lập chương trình Mô Hình Trẻ Em Toàn Diện.  Chương trình này sẽ kết hợp các dịch vụ được đài thọ của chương trình Dịch Vụ Trẻ Em California (CCS) vào các chương trình chăm sóc có kiểm soát của Medi-Cal. Điều này có nghĩa là tất cả các dịch vụ CCS và không phải CCS sẽ được cho phép hoặc cung cấp bởi chương trình chăm sóc có kiểm soát của Medi-Cal.  Chương trình Mô Hình Trẻ Em Toàn Diện sẽ được triển khai ở 21 quận, sớm nhất từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

 

 

Click links below for a downloadable version.