Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Quản lý Medi-Cal là gì? Tôi cần biết gì về các chương trình này?

Publications
#5495.05

Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Quản lý Medi-Cal là gì? Tôi cần biết gì về các chương trình này?

Chăm sóc quản lý là một hệ thống cung cấp và thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  Chăm sóc quản lý có nghĩa là quý vị nhận hầu hết dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình từ một chương trình chăm sóc quản lý.  Chương trình chăm sóc quản lý là một mạng lưới có tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tập trung vào chăm sóc ban đầu và phòng ngừa.  Bệnh viện, bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác là thành viên của mạng lưới này.  Chương trình chăm sóc quản lý có thể là công cộng hoặc tư nhân.

 

 

Click links below for a downloadable version.