Chi trả các khoản Đồng thanh toán Bảo hiểm, Đồng bảo hiểm, và Khấu trừ bởi Trung tâm Khu vực

Publications
#F102.05

Chi trả các khoản Đồng thanh toán Bảo hiểm, Đồng bảo hiểm, và Khấu trừ bởi Trung tâm Khu vực

Quán rượu này cho bạn biết khi nào thì trung tâm khu vực có thể chi trả các khoản thanh toán bảo hiểm. Nó cho bạn biết loại thanh toán mà nó có thể trả. Nó cho bạn biết phải làm gì nếu trung tâm khu vực không thực hiện thanh toán.

Sở Dịch vụ Phát triển (DDS, Department of Developmental Services) thông qua Dự luật Bổ sung để Thực hiện Ngân sách (TBL, Budget Trailer Bill) của mình đã thay đổi luật liên quan đến kinh phí chi trả cho các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, và khấu trừ bởi trung tâm khu vực. Những thay đổi cụ thể được mô tả bên dưới.

Trung tâm khu vực có thể chi trả các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và/hoặc khấu trừ của tôi theo Đạo luật Lanterman (Lanterman Act) không?

Có.  Với trẻ vị thành niên, trung tâm khu vực có thể chi trả các khoản đồng thanh toán bảo hiểm, đồng bảo hiểm, và/hoặc khấu trừ nếu dịch vụ nằm trong kế hoạch chương trình cá nhân hoặc kế hoạch dịch vụ gia đình cá nhân của trẻ đó và là cần thiết để đảm bảo trẻ đó nhận được dịch vụ.1 Các tiêu chí sau đây cũng phải được đáp ứng:

 1. Trẻ đó được chương trình dịch vụ y tế hoặc hợp đồng bảo hiểm y tế theo cha mẹ/người giám hộ/người chăm sóc của trẻ bao trả.
 2. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình bằng hoặc thấp hơn 400 phần trăm mức nghèo liên bang.
 3. Không có bên thứ ba nào khác chịu trách nhiệm cho chi phí đó.

Với những khách hàng thành niên, trung tâm khu vực có thể chi trả cho các khoản đồng thanh toán bảo hiểm, đồng bảo hiểm và/hoặc khấu trừ nếu dịch vụ nằm trong kế hoạch chương trình cá nhân (IPP, Individual Program Plan) và là cần thiết để đảm bảo nhận được dịch vụ.  Các tiêu chí sau đây cũng phải được đáp ứng:

 1. Khách hàng có tổng thu nhập hàng năm bằng hoặc thấp hơn 400 phần trăm mức nghèo liên bang.
 2. Không có bên thứ ba nào khác chịu trách nhiệm cho chi phí đó.2

Nếu gia đình chúng tôi có thu nhập trên 400 phần trăm mức nghèo liên bang thì sao?

Với các gia đình có thu nhập hàng năm trên 400 phần trăm mức nghèo liên bang, trung tâm khu vực có thể chi trả các khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm nếu cần thiết để giữ trẻ tại nhà và một hoặc nhiều điều sau xảy ra:

 1. Một sự kiện bất thường xảy ra ảnh hưởng đến khả năng của cha mẹ/người giám hộ/người chăm sóc chi trả khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giám sát trẻ.
 2. Mất mát do thảm họa (như thiên tai hoặc tai nạn) mà tạm thời ảnh hưởng đến khả năng của cha mẹ/người giám hộ/người chăm sóc hoặc khách hàng thành niên chi trả các khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm.
 3. Các chi phí y tế đáng kể không được hoàn lại liên quan đến trẻ hoặc một trẻ khác là khách hàng của trung tâm khu vực.3

Bằng cách nào mà trung tâm khu vực biết được tổng thu nhập hàng năm của tôi?

Quý vị phải nộp cho trung tâm khu vực một bản sao Bản khai của Người Ăn lương W-2 (W-2 Wage Earner Statement), cuống phiếu lương, tờ khai thuế thu nhập tiểu bang hoặc giấy tờ chứng minh thu nhập khác.4  Quý vị phải thông báo cho trung tâm khu vực khi thu nhập của quý vị thay đổi mà có thể dẫn đến thay đổi về việc hội đủ điều kiện.5

Mức nghèo liên bang cho năm 2014 là như thế nào?

Số Người
trong Gia đình

48 Tiểu bang
Tiếp giáp và D.C.

400% Mức Nghèo
1 $11,670 $46,680
2 15,730 62,920
3 19,790 79,160
4 23,850 95,400
5 27,910 111,640
6 31,970 127,880
7 36,030 144,120
8 40,090 160,360
Với mỗi người
tăng thêm, cộng
4,060  

Tôi có thể biết mức nghèo liên bang cho cho các năm trong tương lai bằng cách nào?

Quý vị có thể vào trang web này để biết thông tin về mức nghèo liên bang: http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm. 400% mức nghèo liên bang là mức nghèo liên bang nhân với 4.

Trung tâm khu vực có thể giúp chi trả các khoản khấu trừ của tôi theo Đạo luật Lanterman không?

Có, tính từ ngày 20 tháng 6 năm 2014, luật đã được thay đổi cho phép trung tâm khu vực chi trả các khoản khấu trừ như đã nêu ở trên.6

Văn bản Thông báo Hành động mà Trung tâm Khu vực Bắt buộc phải Ban hành

Nếu quý vị yêu cầu một dịch vụ hoặc hỗ trợ, như kinh phí chi trả cho một khoản đồng thanh toán, trung tâm khu vực có 15 ngày để ra quyết định về việc có cho phép dịch vụ hoặc hỗ trợ đó hay không.7  Trung tâm khu vực sau đó có 5 ngày để gửi cho quý vị một thông báo hành động nếu họ từ chối yêu cầu của quý vị.8  Nếu quý vị và trung tâm khu vực của mình không đồng ý về một thay đổi về các dịch vụ hiện tại của quý vị, trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị một thông báo 30 ngày trước khi thay đổi bắt đầu.9  Thông báo đó phải cung cấp cho quý vị thông tin sau đây: 

 • hành động mà trung tâm khu vực đang tiến hành;
 • các dữ kiện cơ bản về nguyên nhân trung tâm khu vực ra quyết định của mình;
 • lý do thực hiện hành động;
 • ngày có hiệu lực; và
 • luật, quy định hoặc chính sách cụ thể hỗ trợ hành động đó.10

Yêu cầu phiên Điều trần

Nếu quý vị hiện đã nhận được dịch vụ và quý vị không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực và muốn tiếp tục nhận dịch vụ, quý vị phải yêu cầu một phiên điều trần công bằng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo.11  Nếu không, phải yêu cầu trong vòng 30 ngày.12

Quyền của Quý vị Trong suốt Phiên điều trần

Quý vị có quyền:

 • Xem hồ sơ trung tâm khu vực của mình.
 • Dự phiên điều trần và đưa ra bằng chứng bằng lời hoặc bằng văn bản.
 • Có gia đình, bạn bè, bác sĩ trị liệu hoặc bác sĩ dự phiên điều trần và lên tiếng thay cho quý vị.
 • Có luật sư hoặc người biện hộ dự phiên điều trần.
 • Có thông dịch viên nếu ngôn ngữ chính của quý vị không phải là tiếng Anh.

Chuẩn bị cho Phiên điều trần của Quý vị

 • Thu thập thông tin cho thấy quý vị cần những dịch vụ mà trung tâm khu vực muốn thay đổi. Hãy đảm bảo rằng thông tin mà quý vị sử dụng là chính xác và giải thích chi tiết các nhu cầu của quý vị.  Ngoài ra, hãy tìm những người sẵn sàng đến phiên điều trần của quý vị và lên tiếng cho thẩm phán biết lý do quý vị cần các dịch vụ này. Hãy đảm bảo rằng những người này biết được các nhu cầu của quý vị.
 • Tại phiên điều trần, quý vị có thể lập luận rằng quý vị có quyền thỏa mãn các nhu cầu của mình để đạt được các mục tiêu và mục đích của IPP hoặc Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân (IFSP, Individual Family Service Plan) của mình hoặc giải thích lý do quý vị đáp ứng tiêu chí của trường hợp ngoại lệ hoặc miễn trừ với điều luật.

Để biết thêm thông tin quan trọng về cách kháng cáo quyết định của trung tâm khu vực, hãy đọc ấn phẩm của chúng tôi, Gói thông tin về Phiên điều trần của Trung tâm Khu vực (Regional Center Hearing Packet), tại http://www.disabilityrightsca.org/pubs/548401.pdf

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Bộ luật Phúc lợi và Định chế (Welfare and Institutions Code) Mục 4659.1(a)
 • 2. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4659.1(b)
 • 3. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4659.1(c)
 • 4. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4659.1(d)
 • 5. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4659.1(e)
 • 6. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4659.1(a)
 • 7. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4646(f)
 • 8. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4710(b)
 • 9. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4710
 • 10. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4701.  Thông tin này cũng phải bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được.
 • 11. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4715.
 • 12. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4710.5 (a)

 

 

Click links below for a downloadable version.