Chi trả các khoản Đồng thanh toán Bảo hiểm, Đồng bảo hiểm, và Khấu trừ bởi Trung tâm Khu vực