Chăm sóc Quản lý Medi-Cal: “Quyền Tiếp tục Chăm sóc”

Publications
#5545.05

Chăm sóc Quản lý Medi-Cal: “Quyền Tiếp tục Chăm sóc”

Nếu quý vị có Medi-Cal thông thường[1] và quý vị hiện được thông báo rằng quý vị phải ghi danh vào chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal (MCP, Managed Care Plan),[2] quý vị có thể tiếp tục gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medi-Cal thông thường của mình. Đây là ý nghĩa của cụm từ “quyền tiếp tục chăm sóc.”

 

 

Click links below for a downloadable version.