Câu Hỏi Thường Gặp Về Giấy Tờ Tùy Thân Của Cử Tri

Publications
#5515.05

Câu Hỏi Thường Gặp Về Giấy Tờ Tùy Thân Của Cử Tri

Tôi Có Cần Mang Theo Giấy Tờ Tùy Thân Để Bỏ Phiếu Tại Điểm Bỏ Phiếu Hoặc Đính Kèm Bản Sao Lá Phiếu Bầu Cử Qua Thư Không?

Không giống nhiều tiểu bang khác, California không có luật hạn chế về Giấy Tờ Tùy Thân Của Cử Tri (ID)  Thông thường, cử tri California sẽ không phải mang theo giấy tờ tùy thân để bỏ phiếu.

Theo Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ và Luật Bầu Cử California phần 2150(7), khi đăng ký bỏ phiếu, một người phải cung cấp:

 • Số giấy phép lái xe hiện tại và hợp lệ của họ, hoặc
 • Số thẻ căn cước tiểu bang trên bản khai đăng ký, hoặc,
 • Bốn số cuối cùng trong số an sinh xã hội.

Nếu một người không có bất kỳ số nào, Tổng Thư Ký Tiểu Bang California sẽ gán một số duy nhất cho người đó.

Khi Nào Tôi Có Thể Được Yêu Cầu Xuất Trình ID?

Quý vị có thể chỉ được yêu cầu xuất trình ID trong các trường hợp rất hãn hữu:

 • Quý vị là cử tri lần đầu và quý vị đã đăng ký qua thư và
 • Quý vị không cung cấp số giấy phép lái xe hoặc số thẻ căn cước California hoặc bốn số cuối của số an sinh xã hội trên biểu mẫu đăng ký cử tri.

Tôi Có Thể Xuất Trình Loại ID Nào?

Quý vị phải cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ hoặc giấy tờ khác được cho là, theo quy định, phù hợp làm bằng chứng nhận dạng.

I. Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân Có Ảnh Quý Vị Có Thể Cung Cấp:

 • Giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước của bất kỳ tiểu bang nào
 • Hộ chiếu
 • Thẻ nhân viên
 • Thẻ căn cước được cấp bởi cơ sở thương mại
 • Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
 • Thẻ quân nhân
 • Thẻ sinh viên
 • Thẻ câu lạc bộ sức khỏe
 • Thẻ chương trình bảo hiểm

Xem Tiêu Đề 2, Bộ Luật Quy Chế California, Phần 20107(d)(1)

II. Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân Quý Vị Có Thể Cung Cấp Mà Không Cần Ảnh:

 • Hóa đơn tiện ích
 • Bản sao kê ngân hàng
 • Séc chính phủ
 • Phiếu lương chính phủ
 • Thẻ thông báo cử tri
 • Thẻ nhà ở công cộng
 • Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê hoặc cho thuê
 • Bản sao kê hoặc hóa đơn học phí
 • Giấy chứng nhận được rời khỏi cơ sở, giấy tạm tha hoặc giấy tờ chính thức khác được cấp cho cử tri liên quan đến quyết định về vụ án hình sự, bản cáo trạng, bản án hoặc vấn đề khác

Xem Tiêu Đề 2, Bộ Luật Quy Chế California, Phần 20107(d)(2)

Tôi Có Thể Làm Gì Nếu Tôi Được Yêu Cầu Xuất Trình ID Và Tôi Không Đồng Ý?

Trước Ngày Bầu Cử, văn phòng của Viên Chức Bầu Cử Hạt sẽ xác định người phải xuất trình ID để bỏ phiếu.  Khi quý vị đăng ký bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu, sẽ có một ghi chú cạnh tên của quý vị cho biết quý vị phải cung cấp ID.  Nhân viên phòng phiếu không được yêu cầu quý vị cung cấp ID trừ phi bảng thông tin đăng ký bỏ phiếu cho thấy quý vị phải làm vậy.

Nếu quý vị được yêu cầu xuất trình ID và quý vị không đồng ý, quý vị có thể bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời và quý vị cũng có thể:

 • Yêu cầu nhân viên phòng phiếu chỉ cho quý vị thấy vị trí trên bảng thông tin đăng ký bỏ phiếu cho thấy quý vị phải cung cấp ID hoặc
 • Liên hệ với văn phòng của Viên Chức Bầu Cử Hạt hoặc
 • Liên hệ với Disability Rights California 

  Vào Ngày Bầu Cử

  • Bắc California: 1-888-569-7955
  • Nam California: 1-888-733-7565
  • TTY - 1-800-719-5798

  Trước Hoặc Sau Ngày Bầu Cử 1-800-776-5746

  • Liên hệ với đường dây nóng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California
  • Tiếng Anh: (916) 657-2166 or (800) 345-VOTE (8683)
  • -Tiếng Tây Ban Nha: (800) 232-VOTA (8682)

 

 

Click links below for a downloadable version.