Cách Tự Làm Người Được Thanh Toán – Tờ Thông Tin

Publications
#F132.05

Cách Tự Làm Người Được Thanh Toán – Tờ Thông Tin

Một số người không thể quản lý số tiền họ nhận được từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) do bệnh tật hoặc tình trạng khuyết tật. Nếu vậy, SSA sẽ chọn người thân, bạn bè hoặc người khác là người được thanh toán đại diện. Họ còn được gọi là “người được thanh toán đại diện”. Hơn 8 triệu người có người được thanh toán đại diện.

Một số người không thể quản lý số tiền họ nhận được từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) do bệnh tật hoặc tình trạng khuyết tật. Nếu vậy, SSA sẽ chọn người thân, bạn bè hoặc người khác là người được thanh toán đại diện. Họ còn được gọi là “người được thanh toán đại diện”. Hơn 8 triệu người có người được thanh toán đại diện. Quý vị có thể có một người như vậy cho riêng mình. Nếu hiện tại, quý vị có thể tự quản lý tiền bạc của mình, người được thanh toán đại diện phải cho SSA biết rằng quý vị không cần họ nữa. Quý vị có thể yêu cầu SSA cho quý vị tự làm người được thanh toán.

Cách Tự Làm Người Được Thanh Toán

Nếu quý vị muốn tự làm người được thanh toán, SSA sẽ đặt ra những câu hỏi để đảm bảo quý vị đã sẵn sàng. Các câu hỏi có thể khác nhau tùy thuộc vào văn phòng SSA tại địa phương. Họ sẽ hỏi liệu quý vị có thể:

 • Tự thanh toán cho các hóa đơn hàng tháng của quý vị, như tiền thuê nhà, dịch vụ y tế, điện thoại và/hoặc internet;
 • Tự quản lý tài khoản ngân hàng hoặc thẻ khách hàng/tín dụng của quý vị;
 • Tự đáp ứng các nhu cầu cơ bản của quý vị; và
 • Nhờ bạn bè hoặc gia đình hỗ trợ quý vị viết về các thói quen chi tiêu phù hợp.

Những Điều Quý Vị Cần để Tự Làm Người Được Thanh Toán

Quý vị có thể có người được thanh toán đại diện do tình trạng khuyết tật thể chất hoặc tinh thần. Để tự làm người được thanh toán, quý vị phải cho SSA thấy rằng hiện tại, quý vị có thể tự quản lý tiền bạc của mình.

Sau đây là các ví dụ về bằng chứng có thể hỗ trợ yêu cầu của quý vị:

 • Một lá thư của bác sĩ cho biết quý vị có thể tự quản lý tiền bạc của mình; 
 • Tài liệu của tòa án chỉ ra rằng tòa án cho rằng quý vị có thể tự chăm sóc bản thân; hoặc
 • Các bằng chứng khác cho thấy khả năng tự chăm sóc bản thân của quý vị.
  • Chứng nhận điều trị lạm dụng dược chất;
  • Bằng chứng về các hóa đơn đã thanh toán; và
  • Thư hỗ trợ từ những người biết rõ quý vị.

Lưu ý: SSA có thể đồng ý rằng quý vị không cần người được thanh toán đại diện nữa. Nếu vậy, họ cũng có thể xem xét liệu quý vị có còn đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán cho người khuyết tật hay không.

Bắt Đầu Quy Trình

Quý vị có cảm thấy mình đã sẵn sàng tự làm người được thanh toán không? Quý vị có thể đến Văn Phòng Thực Địa SSA để bắt đầu quy trình. Gọi đến số điện thoại của SSA Quốc Gia 1-800-772-1213 để tìm Văn Phòng Thực Địa. Quý vị cũng có thể truy cập Công Cụ Tìm Văn Phòng An Sinh Xã Hội (Social Security Office Locator)

Tài liệu này được tài trợ thông qua thỏa thuận trợ cấp của Sở An Sinh Xã Hội bằng chi phí của người đóng thuế. Dù Sở An Sinh Xã Hội đã xem xét tính chính xác của tài liệu này, nhưng đây không tạo thành một tài liệu thông tin chính thức của Sở An Sinh Xã Hội.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.