Cách Tự Làm Người Được Thanh Toán – Tờ Thông Tin

Publications
#F132.05

Cách Tự Làm Người Được Thanh Toán – Tờ Thông Tin

 Một số người không thể quản lý số tiền họ nhận được từ Sở An Sinh Xã Hội (SSA) do bệnh tật hoặc tình trạng khuyết tật. Nếu vậy, SSA sẽ chọn người thân, bạn bè hoặc người khác là người được thanh toán đại diện. Họ còn được gọi là “người được thanh toán đại diện”.

 

 

Click links below for a downloadable version.