Cách Thức Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal AIDS Có Thể Giúp Quý Vị Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Cần Thiết Tại Nhà

Publications
#5435.05

Cách Thức Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal AIDS Có Thể Giúp Quý Vị Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Cần Thiết Tại Nhà

Ấn phẩm này cho bạn biết về Chương trình Miễn trừ Medi-Cal về HIV / AIDS. Chương trình có các dịch vụ quản lý trường hợp. Nó có các dịch vụ chăm sóc trực tiếp cho những người nhiễm HIV / AIDS. Những dịch vụ này thay vì sống trong viện dưỡng lão hoặc bệnh viện. Bạn có thể sử dụng nó để giúp bạn ở nhà. Bạn có thể sử dụng nó để giúp bạn về nhà từ cơ sở. Ấn phẩm cho bạn biết ai đủ điều kiện. Nó cho bạn biết về các dịch vụ bạn có thể nhận được.

Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal HIV/AIDS là gì?

Chương trình Miễn Trừ Medi-Cal HIV/AIDS (”Miễn Trừ AIDS”) cung cấp các dịch vụ quản lý trường hợp và chăm sóc trực tiếp cho những người sống chung với HIV/AIDS như một phương án thay thế cho hoạt động chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng hoặc nằm viện. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ này để giúp quý vị được ở tại nhà, hoặc chuyển từ một cơ sở chăm sóc về nhà.

Ai hội đủ điều kiện?

Các cá nhân hội đủ điều kiện phải:

 • Có chẩn đoán mắc HIV hoặc AIDS bằng văn bản từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của họ; và
 • Có tình trạng sức khỏe đủ điều kiện thích hợp để nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà; và
 • Hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal vào ngày ghi danh và mỗi tháng sau đó; và
 • Được chứng nhận là đáp ứng Cấp Độ Chăm Sóc tại Cơ Sở Điều Dưỡng hoặc cao hơn và đạt 60 điểm trở xuống theo công cụ Đánh Giá Thang Điểm về Khả Năng Nhận Thức và Hoạt Động Chức Năng.

Những loại dịch vụ nào có sẵn theo chương trình miễn trừ này?

 • Y tá và quản lý trường hợp công tác xã hội
 • Các dịch vụ nội trợ như chuẩn bị bữa ăn và chăm sóc gia đình theo định kỳ, mua sắm hàng tạp hóa, v.v.
 • Chăm sóc trực tiếp
 • Các điều chỉnh nhỏ về cơ sở vật chất trong nhà như đoạn dốc, thanh vịn, mở rộng cửa ra vào, v.v.
 • Thiết bị/dụng cụ y tế chuyên dụng
 • Các cơ sở điều dưỡng chuyên môn - RN/LVN
 • Tâm lý trị liệu
 • Hỗ trợ tài chính cho trẻ em/trẻ sơ sinh trong các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng
 • Tư vấn dinh dưỡng
 • Vận chuyển y tế trong trường hợp không cấp cứu
 • Bữa ăn được giao đến nhà

Thông Tin Bổ Sung:

Các dịch vụ Miễn Trừ AIDS được cung cấp miễn phí cho khách hàng, tuy nhiên, các cá nhân nhận Medi-Cal có mức đồng trả chi phí phải đáp ứng được phần đồng trả chi phí đó mỗi tháng để đủ điều kiện nhận dịch vụ. Mức giới hạn chi phí mỗi năm là $25.727 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Các cá nhân KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng ký hoặc nhận các dịch vụ đồng thời từ bất kỳ chương trình nào sau đây: Chương Trình Chăm Sóc Cuối Đời của Medi-Cal; dịch vụ quản lý trường hợp theo Chương Trình Tiểu Bang; Quản lý trường hợp nhắm mục tiêu để bổ sung cho chương trình Miễn Trừ AIDS; hoặc chương trình Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng của Medi-Cal.

Các cá nhân ĐƯỢC PHÉP ghi danh đồng thời vào chương trình Chăm Sóc Cuối Đời của Medi-Cal.

Các cơ quan cung cấp chương trình Miễn Trừ AIDS có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện và các dịch vụ của chương trình, ghi danh và cung cấp trực tiếp các dịch vụ quản lý trường hợp của y tá và nhân viên xã hội. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận chương trình Miễn Trừ AIDS, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận các chương trình khác trong cùng một cơ quan hoặc cơ quan chủ quản. Để biết danh sách các cơ quan theo quận, hãy xem bên dưới. Để biết các nguồn lực khác, hãy xem https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx.

Để Biết Thông Tin về việc nhận các Dịch Vụ Miễn Trừ AIDS, quý vị có thể gọi cho cơ quan tại quận của quý vị, được liệt kê bên dưới. Nếu quý vị cần biết thông tin về cách nộp đơn đăng ký Medi-Cal, quý vị có thể truy cập http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH MIỄN TRỪ AIDS

Sở Sức Khỏe Công Cộng California
Văn Phòng Chi Nhánh Chăm Sóc AIDS, HIV

Các Quận Phục Vụ Tên Cơ Quan Địa Chỉ Cơ Quan Số Điện Thoại Cơ Quan
Alameda AIDS Project of the East Bay 8400 Enterprise Way
Oakland, CA 94621
(510) 663-7979
Amador, Calaveras, Tuolumne Sierra HOPE 1168 Booster Way
Angels Camp, CA 95222
(209) 736-6792
Butte, Colusa, Glenn, Shasta, Sutter, Tehama, Trinity, Yuba Home and Health Care Management 1398 Ridgewood Drive
Chico, CA 95973
(530) 343-0727
Contra Costa Contra Costa County Health Services Department 597 Center Avenue
Martinez, CA 94553
(925) 313-6740
El Dorado, Nevada, Placer Sierra Foothills AIDS Foundation 12183 Locksley Lane
Auburn, CA 95602
(530) 889-2437
Lake, Mendocino, Sonoma Community Care Management Corporation 301 South State Street
Ukiah, CA 95481
(707) 468-9347
Los Angeles AIDS Healthcare Foundation 1001 North Martel Avenue
Los Angeles, CA 90046
(323) 436-5000
Los Angeles AIDS Project Los Angeles 611 South Kingsley Drive
Los Angeles, CA 90005
(213) 201-1600
Los Angeles AltaMed Health Services Corporation 5427 E. Whittier Boulevard
Los Angeles, CA 90022
(877) 462-2582
Los Angeles Minority AIDS Project 5149 West Jefferson Boulevard
Los Angeles, CA 90016
(323) 936-4949
Los Angeles St. Mary Medical Center 1045 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813
(888) 509-2187
Los Angeles Tarzana Treatment Centers 7101 Baird Avenue
Reseda, CA 91335
(888) 777-8565
Orange AIDS Services Foundation 17982 Sky Park Circle
Irvine, CA 94621
(949) 809-5700
Riverside, San Bernardino Desert AIDS Project 1695 North Sunrise Way
Palm Springs, CA 92262
(760) 323-4197
Sacramento, Yolo Rx Staffing and Homecare, Inc. 4640 Marconi Avenue
Sacramento, CA 95821
(916) 485-8200
San Luis Obispo Access Support Network 130 Nipomo Street
San Luis Obispo, CA 93401
(805) 781-3660
San Francisco Westside Community Services 1153 Oak Street
San Francisco, CA 94117
(415) 431-9000
Santa Cruz Santa Cruz County Health Services Agency 1060 Emeline Avenue
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-4313
Stanislaus Stanislaus County Health Services Agency 830 Scenic Drive
Modesto, CA 95350
(209) 558-7000
Ventura Ventura County Public Health Department 3147 Loma Vista Road
Ventura, CA 93003
(805) 652-6267

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.