Cách Thức Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal AIDS Có Thể Giúp Quý Vị Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Cần Thiết Tại Nhà

Publications
#5435.05

Cách Thức Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal AIDS Có Thể Giúp Quý Vị Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Cần Thiết Tại Nhà

Chương trình Miễn Trừ Medi-Cal HIV/AIDS (”Miễn Trừ AIDS”) cung cấp các dịch vụ quản lý trường hợp và chăm sóc trực tiếp cho những người sống chung với HIV/AIDS như một phương án thay thế cho hoạt động chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng hoặc nằm viện. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ này để giúp quý vị được ở tại nhà, hoặc chuyển từ một cơ sở chăm sóc về nhà.

 

 

Click links below for a downloadable version.