Các Chương trình Medi-Cal Giúp Quý vị Ở lại Nhà Riêng hoặc Rời khỏi Nhà Điều dưỡng

Publications
#5392.05

Các Chương trình Medi-Cal Giúp Quý vị Ở lại Nhà Riêng hoặc Rời khỏi Nhà Điều dưỡng

Có một số chương trình khác nhau ở California có thể giúp người bị khuyết tật và/hoặc người cao niên nhận Medi-Cal ở lại nhà riêng, hoặc giúp họ rởi khỏi cơ sở chăm sóc dài hạn (bao gồm bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khác) về nhà. Ấn phẩm này cung cấp tổng quan về các chương trình này, nhưng nếu quý vị cần hỗ trợ để nhận dịch vụ, quý vị có thể liên hệ với Disability Rights California theo số điện thoại miễn cước (800) 776-5746 hoặc TTY: (800) 719-5798.  Quý vị cũng có thể vào trang mạng của chúng tôi tại www.disabilityrightsca.org.

 

 

Click links below for a downloadable version.