4 cách dễ dàng để hoàn thành điều tra dân số

With COVID-19, we know that a lot of us are required to be in our homes. Did you know you can fill out your 2020 Census from where you live, now through August 14, 2020?

CENSUS 2020
4 cách dễ dàng để hoàn thành điều tra dân số

Trong đại dịch COVID-19, rất nhiều người trong chúng ta bắt buộc phải ở trong nhà. Quý vị có biết rằng từ nay đến Ngày 31 tháng 10 năm 2020 quý vị có thể điền Điều tra dân số năm 2020 từ nơi quý vị sống không?  Sau đây là 4 cách quý vị có thể điền Điều tra dân số để tiền cho các dịch vụ như giáo dục đặc biệt, Medi-Cal, gia cư, đào tạo nghề và các dịch vụ cho người khuyết tật khác có thể quay lại cộng đồng của quý vị!

1) Quý vị có thể điền Điều tra dân số trực tuyến! 

Quý vị có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào được kết nối với internet, như iPhone, điện thoại Android, iPad, máy tính xách tay, hoặc máy tính để bàn để điền biểu mẫu Điều tra dân số có thể truy cập trực tuyến. Quý vị có thể sử dụng ID Điều tra dân số đã được gửi cho quý vị để điền biểu mẫu trực tuyến. Nếu quý vị không nhận được ID Điều tra dân số, quý vị vẫn có thể điền biểu mẫu trực tuyến và được tính. Điền Điều tra dân số trực tuyến bằng cách truy cập: https://my2020census.gov

2) Quý vị có thể điền Điều tra dân số qua điện thoại! 

Quý vị có thể điền Điều tra dân số qua điện thoại bằng cách gọi các số điện thoại nói các ngôn ngữ bên dưới.  Quý vị cũng có thể gọi số điện thoại bên dưới nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác về Điều tra dân số.

ĐƯỜNG DÂY NGÔN NGỮ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN CƯỚC

Tiếng Anh: 844-330-2020

Thiết bị Hiển thị Điện thoại (TDD, Telephone Display Device): 844-467-2020

Tiếng Tây Ban Nha: 844-468-2020

Tiếng Trung (Quan thoại): 844-391-2020

Tiếng Trung (tiếng Quảng Đông): 844-398-2020

Tiếng Việt:  844-461-2020

Tiếng Hàn: 844-392-2020

Tiếng Nga: 844-417-2020

Tiếng Ả Rập: 844-416-2020

Tiếng Tagalog: 844-478-2020

Tiếng Ba Lan: 844-479-2020

Tiếng Pháp: 844-494-2020

Tiếng Creole Haiti: 844-477-2020

Tiếng Bồ Đào Nha: 844-474-2020

Tiếng Nhật: 844-460-2020

3) Quý vị có thể điền biểu mẫu Điều tra dân số giấy và gửi qua bưu điện! 

Nếu quý vị muốn gửi qua bưu điện biểu mẫu Điều tra dân số và quý vị chưa điền biểu mẫu này trực tuyến hoặc qua điện thoại, quý vị sẽ nhận được biểu mẫu giấy qua bưu điện vào khoảng ngày 8 đến ngày 16 tháng 4.  Sau đó, quý vị có thể điền và gửi biểu mẫu này qua bưu điện.

4) Quý vị có thể điền Điều tra dân số với nhân viên Điều tra dân số! 

Nếu quý vị không thể hoặc chưa điền Điều tra dân số trực tuyến, qua điện thoại, hoặc gửi biểu mẫu giấy qua bưu điện, quý vị có thể được nhân viên Điều tra dân số trợ giúp.  Vào cuối tháng 5, nhân viên Điều tra dân số sẽ đến nơi quý vị sống và giúp quý vị đích thân điền Điều tra dân số.  Ngày này có thể thay đổi vì COVID-19. Vui lòng kiểm tra mọi cập nhật tại https://www.disabilityrightsca.org/census-2020.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc điền Điều tra dân số hoặc gặp vấn đề do tình trạng khuyết tật, hoặc quý vị cần trợ giúp tìm hướng dẫn Điều tra dân số bằng chữ nổi hoặc trong ASL, quý vị có thể liên hệ với Tho Vinh Banh tại Disability Rights California bằng cách gửi email đến: census2020@disabilityrightsca.org hoặc gọi cho Disability Rights California theo số 1-800-776-5746.

Cảm ơn quý vị đã trợ giúp để đảm bảo mọi người khuyết tật đều được tính trong Điều tra dân số năm 2020!