Đối tượng trợ giúp

Tổ chức Quyền Người Khuyết Tật California (Disability Rights California - DRC) trợ giúp những người khuyết tật tại California. Quý vị có thể nhận dịch vụ của DRC khi gặp vấn đề liên quan đến khuyết tật nếu quý vị:

 • Có khuyết tật trí tuệ hoặc khuyết tật phát triển
 • Là khách hàng của trung tâm trong khu vực
 • Có khuyết tật về sức khỏe tâm thần
 • Là bệnh nhân nội trú của bệnh viện tâm thần trong tiểu bang
 • Có khuyết tật thể chất, học tập và cảm giác
 • Có chấn thương sọ não
 • Cần tiếp cận công nghệ để giúp quý vị có một cuộc sống độc lập và trọn vẹn hơn
 • Đang nhận SSI và SSDI và cần hỗ trợ để duy trì các lợi ích của mình khi quay lại làm việc
 • Đang nhận hoặc muốn nhận các dịch vụ của Sở Phục hồi Hướng nghiệp
 • Có câu hỏi về quyền bầu cử của quý vị

Để quyết định xem liệu chúng tôi có thể đại diện trực tiếp cho quý vị không, chúng tôi sẽ xem xét

 • Các loại giấy chứng nhận tình trạng của quý vị
 • Khả năng tự biện hộ của quý vị
 • Các nguồn tự biện hộ khác mà quý vị có thể sử dụng
 • Liệu vấn đề của quý vị có phải là ưu tiên của DRC không
 • Liệu DRC có nguồn lực để trợ giúp không

Nếu không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại. Nếu muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi hoặc cách khiếu nại, quý vị có thể gọi vào số (800) 776-5746 hoặc liên hệ với chúng tôi qua email grievance@disabilityrightsca.org.

Ví dụ về các vấn đề chúng tôi có thể trợ giúp:

DRC giúp mọi người giải quyết các vấn đề liên quan đến khuyết tật. DRC có thể trợ giúp quý vị các vấn đề như:

 • Quyền nhận hỗ trợ cơ bản, chăm sóc cá nhân, trị liệu và chăm sóc sức khỏe ví dụ như Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) và Medi-Cal
 • Tình trạng bị phân biệt đối xử về nhà ở, phương tiện di chuyển, công việc và quyền tiếp cận tới các chương trình và dịch vụ cả tư nhân cũng như công cộng
 • Tình trạng bị lạm dụng, thờ ơ và xâm phạm quyền lợi
 • Các dịch vụ và hỗ trợ trong một môi trường ít hạn chế nhất, lòng tự trọng, quyền riêng tư, lựa chọn và các quyền lợi cơ bản khác
 • Giáo dục đặc biệt
 • Quyền tiếp cận các dịch vụ phục hồi hướng nghiệp
 • Sức khỏe tâm thần và các dịch vụ hỗ trợ
 • Các dịch vụ và điều kiện để được hưởng các dịch vụ tại trung tâm trong khu vực
 • Quyền đăng ký bỏ phiếu, quyền tiếp cận với địa điểm bỏ phiếu và quyết định bỏ phiếu
 • Quyền tiếp cận công nghệ – ví dụ: các thiết bị thông tin liên lạc và xe lăn điện

Các vấn đề DRC không thể trợ giúp:

 • Các vấn đề không thuộc Mục Tiêu, Chính Sách và Định Hướng trong Kế Hoạch Chiến Lược của chúng tôi
 • Luật hình sự, luật gia đình hoặc các tòa án về phá sản hoặc các quy trình tố tụng đền bù cho người lao động
 • Kiện cáo về thương tích cá nhân
 • Cách điền các mẫu đơn An Sinh Xã Hội
 • Cách nhận quyền bảo hộ hoặc giám hộ
 • Các vấn đề không liên quan đến khuyết tật

Vui lòng xem danh sách các tổ chức dịch vụ pháp lý khác tại: http://lawhelpca.org/


Các biểu mẫu khiếu nại DRC | Biểu mẫu khiếu nại bảo đảm PAIMI | Các biểu mẫu khiếu nại OCRA | Biểu mẫu khiếu nại COPR