Cách Nhận Trợ Giúp

Để yêu cầu trợ giúp pháp lý, xin gọi cho DRC theo số 1-800-776-5746 (Thoại) hoặc điền vào Biểu Mẫu Yêu Cầu Hỗ Trợ Ngắn Hạn. Đối với TTY, xin gọi 1-800-776-5746. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong 2-3 ngày. Nếu vấn đề của quý vị là ưu tiên của DRC, chúng tôi sẽ lên lịch một cuộc hẹn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin chung, giấy giới thiệu và tài liệu tự biện hộ. Chúng tôi có thể đại diện cho quý vị nếu chúng tôi có nguồn lực. Vui lòng tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan hoặc luật sư khác. Một số vấn đề có hạn chót. Vui lòng đọc mọi thông báo quý vị nhận được. Trả lời theo lịch biểu có trong các thông báo.

DRC không thể xử lý một số vấn đề nhất định.  Xem ở đây để biết một số vấn đề thông thường chúng tôi không thể xử lý.

Nếu quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực, quý vị có thể yêu cầu trợ giúp từ Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Của Khách Hàng (OCRA).

Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Của Khách Hàng
1-800-390-7032 (Thoại Bắc California)
1-916-504-5820 (Thoại)
1-866-833-6712 (Thoại Nam California)
1-877-669-6023 (TTY)

Nếu quý vị nội trú trong bệnh viện tâm thần tiểu bang, quý vị có thể yêu cầu trợ giúp từ Văn Phòng Quyền Lợi Bệnh Nhân California (COPR).

Văn Phòng Quyền Lợi Bệnh Nhân California
1-916-504-5810 (Thoại)
coprinforequest@disabilityrightsca.org

Để biết thông tin về hoạt động của chúng tôi đối với hối phiếu và ngân sách của tiểu bang, quý vị có thể gọi:

Chính Sách Công
1-916-504-5800 (Thoại)

Để biết thông tin về hoạt động truyền thông và thông tin liên lạc của chúng tôi, quý vị có thể gọi:

Thông Tin Liên Lạc/Truyền Thông
1-916-504-5938 (Thoại)
1-800-719-5798 (TTY)

Để biết thông tin về hoạt động tự biện hộ của chúng tôi, quý vị có thể gọi:

Tổ Chức Tự Biện Hộ Ngang Hàng
1-916-504-5800 (Thoại)
1-800-719-5798 (TTY)