สิทธิของคุณในการได ้ร ับข ้อมูลและบริการในภาษ าแม่ของคุณจากศูนย ์ภูมิภาคสําหร ับผู ้ทีมีอายุ ่ 3 ปีขึนไป

Publications
#F101.13

สิทธิของคุณในการได ้ร ับข ้อมูลและบริการในภาษ าแม่ของคุณจากศูนย ์ภูมิภาคสําหร ับผู ้ทีมีอายุ ่ 3 ปีขึนไป

ผับแห่งนี้จะบอกคุณถึงวิธีการรับงานเอกสารและบริการจากศูนย์ภูมิภาคในภาษาของคุณ มันบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อคุณหรือลูกของคุณอายุเกินสามขวบ โดยจะบอกคุณว่าต้องทำอย่างไรถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของศูนย์ภูมิภาค

เอกสารข้อมูลนี้กล่าวถึงกฎหมายที่อนุญาตให้คุณได้รับข้อมูล บริการ และแผนโปรแกรมรายบุคคล (IPPs, Individual Program Plans) ในภาษาแม่ของคุณจากศูนย์ภูมิภาคสำหรับผู้ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป

โปรดทราบว่าศูนย์ภูมิภาคฮาร์เบอร์ (HRC, Harbor Regional Center) ใช้คำว่า “แผนบริการครอบครัวเฉพาะบุคคล (Individualized Family Service Plan)” หรือ “IFSP” แทน “แผนโปรแกรมรายบุคคล (Individual Program Plan)” หรือ “IPP” สำหรับผู้บริโภคที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป เอกสารพิมพ์เผยแพร่นี้ใช้กับผู้บริโภคหรือผู้สมัครของศูนย์ภูมิภาคที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี โปรดดูเอกสารพิมพ์เผยแพร่ของเรา “สิทธิของทารกและเด็กวัยหัดเดินของคุณ (อายุ 0-3 ปี) ในการได้รับข้อมูลและบริการในภาษาแม่ของคุณจากศูนย์ภูมิภาคภายใต้โปรแกรมเด็กก่อนวัยเรียน (Your Baby’s and Toddler’s Rights (0-3 years) to Receive Information and Services in Your Native Language from the Regional Center under the Early Start Program)” ที่ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F10001.pdf

กฎหมายที่เรียกว่า ร่างกฎหมายของสภาสูง (SB, Senate Bill) 555 (Correa) และ SB 82 (คณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณและภาษีอากร (Committee on Budget and Fiscal Review) ประจำปี 2015) ชี้แจงหน้าที่ของศูนย์ภูมิภาคภายใต้พระราชบัญญัติแลนเทอร์แมน (Lanterman Act) ในการให้ข้อมูลและบริการแก่คุณในภาษาแม่ของคุณ คุณสามารถค้นหากฎหมายสองฉบับนี้ได้ที่นี่ SB 555: http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/sen/sb_0551-0600/sb_555_bill_2… และ SB 82: http://www.leginfo.ca.gov/pub/15-16/bill/sen/sb_0051-0100/sb_82_bill_20…

ผู้ที่ได้รับบริการจากศูนย์ภูมิภาคบางรายไม่พูดภาษาอังกฤษหรือมีข้อจำกัดในการพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้คุณต้องพูด อ่าน หรือเขียนภาษาอังกฤษเพื่อได้รับบริการที่คุณต้องการหรือเด็กของคุณต้องการจากศูนย์ภูมิภาค กฎหมายเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคที่ไม่พูดหรือมีข้อจำกัดในการพูดภาษาอังกฤษและครอบครัวของพวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการและการสนับสนุนของศูนย์ภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน

 1. พระราชบัญญัติแลนเทอร์แมนนิยาม “ภาษาแม่” ไว้ว่าอย่างไร

  พระราชบัญญัติแลนเทอร์แมนนิยาม “ภาษาแม่” ไว้ว่าเป็นภาษาที่คุณใช้ตามปกติหรือเลือกใช้ และหากมี เป็นภาษาที่บิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้คุ้มครอง หรือผู้แทนที่มีอำนาจของคุณใช้หรือเลือกใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อจำกัดด้านความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และปกติแล้วคุณพูดภาษาสเปน ภาษาแม่ของคุณ คือ ภาษาสเปน ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Welfare and Institutions Code) มาตรา 4512(m)
   
 2. หากฉันหูหนวกหรือมีปัญหาทางการได้ยิน ตาบอดหรือมีความบกพร่องทางสายตา ฉันจะทำอะไรได้บ้าง ศูนย์ภูมิภาคต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้สามารถสื่อสารกับฉันอย่างมีประสิทธิผลได้

  หากคุณหูหนวกหรือมีปัญหาทางการได้ยิน ตาบอดหรือมีความบกพร่องทางสายตา และคุณเป็นลูกค้าของหรือกำลังขอรับบริการจากศูนย์ภูมิภาค ศูนย์ภูมิภาคต้องสื่อสารกับคุณโดยใช้บริการสื่อสารทางเลือก ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4642(b), 4643(d) และ 4646(h) บริการเหล่านี้ต้องรวมถึงตัวช่วยและบริการเสริมที่เหมาะสม เมื่อจำเป็น ในการตัดสินใจเลือกวิธีการสื่อสารกับคุณ ศูนย์ภูมิภาคต้องพิจารณาตัวช่วยและบริการเสริมที่คุณร้องขอ ดูประมวลกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Government Code) มาตรา 11135(b), 42 ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (U.S.C., United States Code) มาตรา 12132 และ 28 ประมวลกฎหมายข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา (C.F.R, Code of Federal Regulations) มาตรา 35.160(b) นอกจากนี้ ศูนย์ภูมิภาคยังเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือของรัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่อง III ของพระราชบัญญัติว่าด้วยคนอเมริกันที่ทุพพลภาพ (ADA, Americans with Disabilities Act) ในการสื่อสารกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและสายตา 42 U.S.C. มาตรา 12192  ภายใต้ ADA เรื่อง III สำหรับการสื่อสารกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและสายตา ตัวช่วยและบริการเสริมที่ต้องการประกอบด้วยล่ามภาษามือ อักษรเบรลล์ หรือสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ หรือการบันทึกเสียง ฯลฯ 28 C.F.R. มาตรา 36.303

  ศูนย์ภูมิภาคอาจเลี่ยงความรับผิดชอบเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่สามารถแสดงได้ว่าการปฏิบัติตามจะปรับเปลี่ยนพื้นฐานของบริการที่ศูนย์ภูมิภาคกำลังให้หรือจะเป็นภาระเกินควรต่อศูนย์ภูมิภาค หากคุณเชื่อว่าศูนย์ภูมิภาคกำลังฝ่าฝืน ADA คุณควรยื่นคำร้องต่อกระทรวงยุติธรรม (DOJ, Department of Justice) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องเรื่อง ADA สามารถค้นหาได้ที่ http://www.ada.gov/filing_complaint.htm
   
 3. ฉันเชื่อว่าฉัน (หรือเด็กของฉัน) มีความบกพร่องทางพัฒนาการ ศูนย์ภูมิภาคต้องทำอะไรบ้าง

  หากคุณเชื่อว่าคุณ (หรือเด็กของคุณ) มีความบกพร่องทางพัฒนาการ คุณมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากศูนย์ภูมิภาค ศูนย์ภูมิภาคต้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่เวลาที่คุณติดต่อกับศูนย์ภูมิภาคเพื่อขอความช่วยเหลือ ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4642 
   
 4. ความช่วยเหลือเบื้องต้นต้องทำในภาษาแม่ของฉันหรือไม่

  ใช่ ศูนย์ภูมิภาคต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุณและครอบครัวของคุณเบื้องต้นในภาษาแม่ของคุณ ซึ่งหมายความว่า ตัวอย่างเช่น หากปกติแล้วคุณพูดภาษาสเปนหรือเลือกใช้ภาษาสเปน ศูนย์ภูมิภาคต้องสื่อสารกับคุณในระหว่างการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในภาษาสเปน ศูนย์ภูมิภาคอาจเลี่ยงความรับผิดชอบนี้เฉพาะในกรณีที่กระทรวงบริการทางพัฒนาการ (DDS, Department of Developmental Services) ได้ตัดสินว่าการสื่อสารกับคุณในภาษาสเปนก่อให้เกิดความยุ่งยากเกินควรต่อศูนย์ภูมิภาค ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4642(b)  หาก DDS ได้ตัดสินว่าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในภาษาสเปนถือเป็นความยุ่งยากเกินควร ความช่วยเหลือเบื้องต้นยังคงได้รับการดำเนินการ แต่จะดำเนินการในภาษาอังกฤษ
   
 5. ความช่วยเหลือเบื้องต้นต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

  ความช่วยเหลือเบื้องต้นต้องประกอบด้วยข้อมูลและคำแนะนำจากศูนย์ภูมิภาคสำหรับคุณเกี่ยวกับบริการที่ศูนย์ภูมิภาคจัดให้และบริการที่หน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชนจัดให้ ซึ่งสามารถประกอบด้วยบริการหรือโปรแกรมด้านสุขภาพจิต การจัดที่พักอาศัย การศึกษา การฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน การแพทย์

  การทันตกรรม การสันทนาการ และบริการหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือครอบครัวของบุคคลนั้น ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4642(a)(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของศูนย์ภูมิภาคและหน่วยงานอื่น ๆ และบริการของหน่วยงานเหล่านี้ต้องมีให้ในภาษาแม่ของคุณ
   
 6. ความช่วยเหลือเบื้องต้นต้องรวมถึงการตัดสินใจว่าศูนย์ภูมิภาคจะให้การตรวจประเมินด้วยหรือไม่

  ใช่  ความช่วยเหลือเบื้องต้นของคุณกับศูนย์ภูมิภาคต้องรวมถึงการตัดสินใจของศูนย์ภูมิภาคว่าศูนย์ภูมิภาคจะให้การตรวจประเมินหรือไม่ การตัดสินใจของศูนย์ภูมิภาคต้องมีให้ในภาษาแม่ของคุณ ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4642(b) 
   
 7. หากฉัน (หรือเด็กของฉัน) ต้องการการตรวจประเมิน ศูนย์ภูมิภาคต้องทำการตรวจประเมินในภาษาแม่ของฉันหรือไม่

  ใช่  หากศูนย์ภูมิภาคตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีการตรวจประเมิน ศูนย์ภูมิภาคต้องดำเนินการตรวจประเมินในภาษาแม่ของคุณ เว้นแต่ DDS ตัดสินว่าการทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความยุ่งยากเกินควรสำหรับศูนย์ภูมิภาค ซึ่งสามารถรวมถึงการใช้พนักงานของศูนย์ภูมิภาคที่พูดภาษาของคุณหรือการใช้ล่าม และการให้เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาแม่ของคุณแก่คุณ ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4643(d)
   
 8. ศูนย์ภูมิภาคต้องทำการตรวจประเมินภายในเวลาช้าเร็วเพียงใด

  ศูนย์ภูมิภาคต้องทำการตรวจประเมินภายใน 120 วันหลังจากความช่วยเหลือเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม การตรวจประเมินต้องเกิดเร็วขึ้น—ไม่เกิน 60 วันหลังจากความช่วยเหลือเบื้องต้น—หากการตรวจประเมินล่าช้านานเกินไปจะทำให้คุณหรือเด็กของคุณได้รับความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณหรือเด็กของคุณ หรือก่อให้เกิดความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาทางจิตใจหรือร่างกายของคุณหรือเด็กของคุณ หรือส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ใกล้จะถึงของคุณและเด็กของคุณที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดยิ่งขึ้น ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4643(a)
   
 9. โดยปกติแล้ว การตรวจประเมินประกอบด้วยอะไรบ้าง

  การตรวจประเมินสามารถประกอบด้วยการเก็บรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลประวัติ การรับการทดสอบและการประเมินที่เหมาะสม การตัดสินระดับทุพพลภาพของคุณหรือเด็กของคุณและบริการที่จำเป็น และการพิจารณาผลการประเมินและการทดสอบ หากการตรวจประเมินมีขึ้นเพื่อตัดสินการมีสิทธิได้รับบริการของศูนย์ภูมิภาค ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4643(a) และ (b)
   
 10. การวางแผนและการพัฒนา IPP และการประชุม IPP เองนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร ศูนย์ภูมิภาคต้องดำเนินการดังกล่าวในภาษาแม่ของฉันหรือไม่

  ใช่ ศูนย์ภูมิภาคต้องสื่อสารกับคุณ (หรือครอบครัวของคุณ หากเหมาะสม) ในภาษาแม่ของคุณในระหว่างการวางแผนและการพัฒนาของ IPP และที่การประชุม IPP เอง ศูนย์ภูมิภาคอาจเลี่ยงการทำเช่นนั้นเฉพาะในกรณีที่สามารถแสดงว่า DDS ได้ตัดสินว่าการสื่อสารกับคุณในภาษาแม่ของคุณเป็นความยุ่งยากเกินควร ตัวอย่างเช่น หากคุณพูดภาษาเวียดนามตามปกติหรือเลือกใช้ภาษาเวียดนาม ศูนย์ภูมิภาคต้องสื่อสารกับคุณในภาษาเวียดนามเพื่อวางแผนและพัฒนา IPP ของคุณและในระหว่างการประชุม IPP ของคุณ แนวทางที่ศูนย์ภูมิภาคสามารถทำได้รวมถึงการใช้พนักงานของศูนย์ภูมิภาคที่พูดภาษาของคุณหรือการใช้ล่าม และการให้เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาแม่ของคุณแก่คุณ ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4646 (h)(1)
   
 11. ฉันสามารถรับสำเนา IPP ของฉันในภาษาแม่ของฉันหรือไม่

  ใช่ ศูนย์ภูมิภาคต้องให้สำเนา IPP ของคุณในภาษาแม่ของคุณ หรือหากเหมาะสม ในภาษาแม่ของครอบครัว ผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้คุ้มครอง ผู้แทนที่มีอำนาจของคุณ หรือทั้งสองภาษา เว้นแต่ DDS ได้ตัดสินว่าเป็นความยุ่งยากเกินควรสำหรับศูนย์ภูมิภาคในการทำเช่นนั้น ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4646(h)(2)
   
 12. ฉันสามารถรับสำเนา IPP ของฉันในภาษาแม่ของฉันได้เร็วเพียงใด

  แล้วแต่กรณี หากคุณขอ IPP ฉบับแปล และมีการพิจารณาว่าภาษาของคุณเป็น “ภาษาเกณฑ์” ศูนย์ภูมิภาคต้องให้สำเนาฉบับแปลแก่คุณภายใน 45 วันจากวันที่คุณขอ ภาษาได้รับการพิจารณาว่าเป็น “ภาษาเกณฑ์” เมื่อบุคคลที่เจาะจงจำนวนหนึ่งหรืออัตราร้อยละหนึ่งกล่าวว่าภาษาดังกล่าวเป็นภาษาหลักของพวกเขา ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4646.5 (a)(5)
   
 13. จะเกิดอะไรขึ้นหากภาษาของฉันไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น “ภาษาเกณฑ์”

  หากภาษาของคุณไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น “ภาษาเกณฑ์” ศูนย์ภูมิภาคสามารถใช้เวลานานกว่า 45 วัน ในการส่ง IPP ฉบับแปลให้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม ศูนย์ภูมิภาคต้องคอยติดตามระยะเวลาหากใช้เวลามากกว่า 60 ในการมอบ IPP ฉบับแปล ศูนย์ภูมิภาคต้องรวมข้อมูลนั้นในรายงานข้อมูลการจัดซื้อบริการ (Purchase of Service Data report) ของศูนย์ภูมิภาค และแจ้งรายงานนั้นบนเว็บไซต์ของศูนย์ภูมิภาค ยังมีการรายงานข้อมูลนั้นแก่ DDS และแจ้งบนเว็บไซต์ของ DDS ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4519.5 (a) คุณอาจต้องการให้มีการพิจารณาการยื่นเอกสารที่เรียกว่า คำร้องมาตรา 4731 หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องมาตรา 4731 ดู http://www.disabilityrightsca.org//pubs/PublicationsRULAEnglish.htm  บทที่ 12 
   
 14. ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าภาษาของฉันเป็น “ภาษาเกณฑ์” หรือไม่

  ภาษาสเปนเป็นภาษาเกณฑ์สำหรับเทศมณฑลของรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่ เทศมณฑลบางเขตจะมีภาษาเกณฑ์มากกว่าเขตอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ภาษาเกณฑ์ของเทศมณฑลลอสแองเจลิส คือ ภาษาอาหรับ อาร์มีเนีย เขมร จีน อังกฤษ ฟาร์ซี เกาหลี รัสเซีย สเปน ตากาล็อก และเวียดนาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อดูว่าภาษาของคุณได้รับการพิจารณาว่าเป็นภาษาเกณฑ์ในเทศมณฑลของคุณหรือไม่ ดู http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/…
   
 15. ศูนย์ภูมิภาคต้องบันทึกข้อมูลว่าภาษาใดเป็นภาษาแม่ของฉันใน IPP หรือไม่

  ใช่  ศูนย์ภูมิภาคต้องจดบันทึกว่าภาษาใดเป็นภาษาแม่ของคุณใน IPP ตัวอย่างเช่น หากคุณพูดหรือเลือกใช้ภาษาเกาหลี ศูนย์ภูมิภาคต้องระบุว่าภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ของคุณใน IPP ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4646(h)(3)
   
 16. ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างหากศูนย์ภูมิภาคไม่ได้บันทึกข้อมูลภาษาแม่ของฉัน หรือไม่ได้ดำเนินการนำเข้า การตรวจประเมิน การประเมิน หรือกระบวนการวางแผน IPP ในภาษาแม่ของฉัน

  หากศูนย์ภูมิภาคของคุณไม่ได้บันทึกข้อมูลภาษาแม่ของคุณ หรือไม่ได้ทำการนำเข้า การตรวจประเมิน การประเมิน หรือกระบวนการวางแผน IPP ในภาษาแม่ของคุณ คุณสามารถยื่นคำร้องได้ ภายใต้มาตรา 4731 ของพระราชบัญญัติแลนเทอร์แมน คุณสามารถยื่นคำร้องต่อศูนย์ภูมิภาคหากคุณเชื่อว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือปฏิเสธสิทธิของคุณ ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4731 เพื่อยื่นคำร้อง ให้เขียนจดหมายโดยสรุปถึงผู้อำนวยการของศูนย์ภูมิภาคของคุณ สำหรับรายชื่อของผู้อำนวยการของศูนย์ภูมิภาคและข้อมูลติดต่อ ดู http://www.dds.ca.gov/RC/RCList.cfm

  จดหมายของคุณควรประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่คุณได้พยายามทำเพื่อแก้ไขปัญหา ชื่อบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการเยียวยาที่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ คุณสามารถยื่นคำร้องของคุณในภาษาแม่ของคุณ

  หลังจากที่คุณยื่นคำร้องของคุณแล้ว ผู้อำนวยการของศูนย์ภูมิภาคมีเวลา 20 วันทำการในการสอบสวนและส่งวิธีการแก้ไขที่เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขที่เสนอมา คุณสามารถส่งต่อคำร้องของคุณให้ DDS ภายใน 15 วันทำการ DDS มีเวลา 45 วันในการสอบสวนและส่งคำตอบให้แก่คุณ ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4731(c)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณในการยื่นคำร้อง โปรดดูคำถามข้อ 41-44 ของบทที่ 12 ของเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ของเรา “สิทธิภายใต้พระราชบัญญัติแลนเทอร์แมน (Rights Under the Lanterman Act)” ที่ลิงก์ต่อไปนี้ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf

 

 

Click links below for a downloadable version.