เคล็ดลับในการพิทักษ์สิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

Publications
#5032.13

เคล็ดลับในการพิทักษ์สิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งพิมพ์นี้ให้คำแนะนำในการเป็นผู้สนับสนุนของคุณเอง เคล็ดลับครอบคลุมสิ่งต่างๆ เช่น การเตรียมตัวและการถามคำถาม การเก็บบันทึกและรับข้อมูลในภาษาของคุณเป็นเคล็ดลับที่สำคัญ การรู้สิทธิ์ของคุณและขอความช่วยเหลือเป็นเคล็ดลับอื่นๆ

เตรียมตัวให้พร้อม

เตรียมรายการคำถามที่มีให้พร้อมก่อนการประชุม หากมีเอกสารสนับสนุน เช่น รายงาน การวัดผล/การประเมินซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามในการพิทักษ์สิทธิ ให้นำเอกสารเหล่านั้นไปด้วย

ยืนยันด้วยความมั่นใจ

คุณมีสิทธิในการรับบริการต่างๆ และคุณมีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์สิทธิเหล่านั้น องค์กรพิทักษ์สิทธิหลายแห่งสามารถช่วยให้คำแนะนำ และ/หรือช่วยเตรียมความพร้อมเมื่อคุณต้องการรับบริการเหล่านั้น

กล้าถามคำถาม

ถามคำถาม หากไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินหรือเอกสารข้อเขียนต่างๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะถาม คุณสามารถถามโดยไม่จำกัดจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ 

แบ่งปันข้อมูล

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ หากคุณมีข้อมูล รายงาน การประเมิน หรือบันทึกต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณได้รับบริการที่ต้องการ คุณควรแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการเก็บบันทึกว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวกับคุณ และคุณให้ข้อมูลใดกับใครบ้าง

ยอมรับฟัง

หากคุณขอรับบริการหรือถามข้อสงสัยใดๆ โปรดรับฟังคำตอบและข้อมูลที่อีกฝ่ายมี ฟังให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายตอบคำถามของคุณแล้ว ถามเหตุผลของการตัดสินใจของอีกฝ่าย หากอีกฝ่ายอ้างถึงนโยบายหรือขั้นตอนใดๆ ขึ้นมา ให้ขอสำเนาของเอกสารดังกล่าว

บันทึกหลักฐาน

สิ่งที่สำคัญยิ่งคือการเก็บบันทึกเกี่ยวกับคำร้องของคุณ หากเป็นไปได้ให้เก็บบันทึกตามลำดับ (ตามวันที่)  หากคุณพูดคุยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คุณควรบันทึกชื่อและตำแหน่งของบุคคลที่คุณพูดคุยด้วย รวมทั้งองค์กรที่บุคคลนั้นทำงานอยู่ ติดตามผลด้วยจดหมายหรืออีเมลเกี่ยวกับการสนทนาดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่คุณพูดคุย และขอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านจดหมายหรืออีเมล

ภาษาหลัก

คุณมีสิทธิในการรับข้อมูลในภาษาหลักที่คุณใช้ คุณมีสิทธิในการขอล่ามในภาษาหลักที่คุณใช้ ซึ่งรวมทั้งภาษามืออเมริกัน (ASL, American Sign Language)  หากคุณเป็นผู้มีความพิการ คุณมีสิทธิที่จะรับข้อมูลในรูปแบบอื่น เช่น อักษรขนาดใหญ่ อักษรเบรลล์ ฯลฯ

ขอความช่วยเหลือ

หากรู้สึกไม่มั่นใจที่จะเข้าประชุมตามลำพัง ให้พาบุคคลอื่นไปด้วย คุณอาจพาเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือผู้แทนในทางกฎหมายไปกับคุณ คุณมีสิทธิที่จะพาบุคคลอื่นไปด้วย แม้บุคคลนั้นจะทำได้แค่ให้กำลังใจก็ตาม บุคคลนี้สามารถช่วยให้คุณมีสมาธิ  หากต้องการบุคคลที่จะทำหน้าที่แทนคุณ คุณสามารถติดต่อองค์กร ผู้พิทักษ์สิทธิ์ และทนาย โทรติดต่อ Disability Rights California เพื่อขอรายชื่อที่คุณสามารถติดต่อ

ตรวจสอบข้อมูล

หากคุณรู้สึกไม่มั่นใจกับสิ่งที่ได้รับแจ้ง หรือกับข้อเสนอที่ได้รับในการประชุม หรือหากคุณรู้สึกไม่มั่นใจที่จะเซ็นชื่อในเอกสาร ห้ามยอมรับข้อเสนอใดๆ ที่ได้รับในขณะนั้น  คุณมีสิทธิที่จะตรวจสอบและทบทวนเอกสารทั้งหมดก่อน คุณสามารถขอสำเนาเอกสารที่คุณต้องเซ็นชื่อ นำเอกสารดังกล่าวกลับไปที่บ้านเพื่ออ่านทบทวน และส่งเอกสารคืนหลังจากนั้นอีกสองสามวัน หากเป็นไปได้ ให้หาบุคคลที่จะร่วมตรวจสอบเอกสารนั้นกับคุณ เซ็นชื่อในส่วนที่คุณยอมรับเท่านั้นและบันทึกหลักฐานของสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยในเอกสารเดียวกัน

รู้สิทธิของคุณ

โดยปกติ คุณมีสิทธิในการขอรับใบแจ้งการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะขอเหตุผลที่คุณถูกปฏิเสธการบริการและสาเหตุของการลดหรือระงับการบริการดังกล่าว คุณมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การตัดสินใจดังกล่าว คุณควรถามถึงขั้นตอนในอุทธรณ์การตัดสินใจ โดยถามเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 

Click links below for a downloadable version.