Self Advocacy para sa Incompetent sa Stand Trial Commitment

Publications
#5513.08

Sa ilalim ng anong mga sitwasyon maaari akong mapatunayang Incompetent to Stand Trial (IST)?

Sinasabi ng batas ng California na maaari kang mapatunayang Incompetent to Stand Trial (IST) kung, dahil sa isang mental disorder o developmental disability, hindi mo maaaring:

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.