Self Advocacy para sa Incompetent sa Stand Trial Commitment

Publications
#5513.08

Self Advocacy para sa Incompetent sa Stand Trial Commitment

Sa ilalim ng anong mga sitwasyon maaari akong mapatunayang Incompetent to Stand Trial (IST)?

Sinasabi ng batas ng California na maaari kang mapatunayang Incompetent to Stand Trial (IST) kung, dahil sa isang mental disorder o developmental disability, hindi mo maaaring:

 

 

Click links below for a downloadable version.