Sampol na sulat para Humiling ng mga Makatwirang Kaluwagan sa Panahon ng COVID-19 Pandemic.

Publications
#7160.08

Sampol na sulat para Humiling ng mga Makatwirang Kaluwagan sa Panahon ng COVID-19 Pandemic.

Batay sa Americans with Disabilities Act, may karapatan ka sa mga makatwirang kaluwagan sa lugar ng trabaho. Kasama dito ang mga makatwirang kaluwagan na kailangan mo sa panahon ng COVID-19 pandemic para tulungan kang mapanatiling malusog at makapagtatrabaho.  Ang sampol na sulat na ito ay maaaring gamitin para hilingan ang iyong employer o inaasahang lugar ng trabaho para sa mga makatwirang kaluwagan na kailangan mo sa proseso ng pag-hire o para sa iyong trabaho.

 

 

Click links below for a downloadable version.