Rights to Service and Emotional Support Animals (Mga Karapatan sa Pang-serbisyo at Pang-emosyonal na Suportang Hayop) sa Pabahay at mga Pampublikong Lugar – FAQs

Publications
#7155.08

Rights to Service and Emotional Support Animals (Mga Karapatan sa Pang-serbisyo at Pang-emosyonal na Suportang Hayop) sa Pabahay at mga Pampublikong Lugar – FAQs

Kung maryoon kang kapansanan, nakararanas ng kawalan ng bahay, at may hayop na pang-serbisyo, mapahihintulutan ka ng batas na makasama mo ito sa mga pampublikong lugar at sa iyong pabahay, kabilang sa mga silungan ng walang bahay.

 

 

Click links below for a downloadable version.