Programang Children’s Services Whole-Child Model ng California

Publications
#7132.08

Pinahintulutan ng California Legislature ang Department of Health Care Services (DHCS) na itatag ang programang Whole-Child Model.  Pagsasamahin ng programang ito ang nasasaklawang mga serbisyo ng programa ng California Children’s Services (CCS) sa mga plan na pinangasiwaang pangangalaga ng Medi-Cal. Nangangahulugan ito na ang lahat ng serbisyo ng CCS at hindi-CCS ay pahihintulutan o ipagkakaloob ng plan na pinapangasiwaang pangangalaga ng Medi-Cal.  Ang programang Whole-Child Model ay ipatutupad sa 21 county, na hindi magtatagal sa Hulyo 1, 2018.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.