Positibong Pagtatasa ng Pag-uugali at Pagpaplano sa mga Paaralan: Fact Sheet

Publications
#CM60.08

Parehong inilatag ng batas ng estado at pederal ang mga kinakailangan para sa probisyon ng mga pagtatasa at serbisyo hinggil sa pag-uugali.  Bibigyan ka ng fact sheet na ito ng ilang pangunahing impormasyon hinggil sa mga batas na ito at bibigyan ka ng impormasyon tungkol sa mga karapatan ng iyong anak sa positibong mga pagtatasa hinggil sa pag-uugali, mga pamamagitan at serbisyo.

Click links below to view full publication.