Plano ng County sa Kalusugan sa Isip (MHP, County Mental Health Plan) Mga Pagdaing, Apela at Makatarungang Pagdinig

Publications
#7134.08

Plano ng County sa Kalusugan sa Isip (MHP, County Mental Health Plan) Mga Pagdaing, Apela at Makatarungang Pagdinig

Ang bawat county ay may Plano ng County sa Kalusugan sa Isip (MHP, County Mental Health Plan). Ang mga MHP ay direktang nagbibigay ng mga espesyal na mga serbisyo sa kalusugan sa isip, o inihahanda at binabayaran nila ang mga espesyal na mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa pamamagitan ng ibang mga tagapagbigay.