Pinangangasiwaang Pangangalaga ng Medi-Cal: “Pagpapatuloy ng Pangangalaga”

Publications
#5545.08

Pinangangasiwaang Pangangalaga ng Medi-Cal: “Pagpapatuloy ng Pangangalaga”

Kung mayroon kang regular na Medi-Cal[1] at ikaw ay sinasabihan ngayon na dapat magpatala sa isang plano ng pinangangasiwaang pangangalaga (MCP, Managed Care Plan) ng Medi-Cal,[2] maaari kang magpatuloy na magpatingin sa iyong regular na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa Medi-Cal. Ito ang ibig sabihin ng  “pagpapatuloy ng pangangalaga.”

 

 

Click links below for a downloadable version.