PETISYON PARA SA PANG-ESTADO NA WRIT OF HABEAS CORPUS – MGA KRIMINAL NA PAGHATOL SA MGA PASILIDAD NG DETENSYON

Publications
#5605.08

PETISYON PARA SA PANG-ESTADO NA WRIT OF HABEAS CORPUS – MGA KRIMINAL NA PAGHATOL SA MGA PASILIDAD NG DETENSYON

Ang petisyon para sa Writ of Habeas Corpus ay isang makatwirang mabilis at madaling paraan upang pagpasyahin ang hukom sa isang isyu tungkol sa alinman sa iyong mga karapatan sa isang pang-estadong pasilidad ng detensyon (mga kondisyon ng pagkakulong) o sa legalidad ng iyong pagkakulong.  Ang pormularyo at mga tagubilin ay para sa pagsampa ng isang Petisyon para sa Writ of Habeas Corpus sa mga korte ng estado sa California.

 

 

Click links below for a downloadable version.