Patakaran ng Early Start sa Paggamit ng Private Insurance

Publications
#7140.08

Patakaran ng Early Start sa Paggamit ng Private Insurance

Hinilingan ng Lehislatura ng Estado ang Department of Developmental Services (DDS) na bawasan ang badyet nito sa mga nakaraang taon.  Bilang resulta, may mga pagbabago sa mga serbisyo ng Early Start (maagang intervention) na maaaring bilihin ng mga sentrong pang-rehiyon at kung paano nag-o-operate ang mga sentrong pang-rehiyon.

Inilalarawan ng lathalang ito ang mga pagbabago sa batas tungkol sa paggamit ng pribadong seguro para sa mga serbisyo ng Early Start.  Kabilang dito ang pagbabago na nagsasabing ang indibidwal na grupo ng pagpaplano ng serbisyo sa pamilya ay maaaring magsama, sa oras ng pag-develop, naka-iskedyul na pagrepaso, o pagbabago ng isang Individual Family Service Plan (IFSP), isang pagpapasya na ang isang medikal na serbisyo na kinilala sa IFSP ay hindi available sa pamamagitan ng ang pribadong plano ng segurong pangkalusugan ng pamilya at samakatuwid ay popondohan ng sentrong pang-rehiyon.  Naipatupad ang batas na ito noong Hunyo 27, 2017.

 

 

Click links below for a downloadable version.