Papel ng Katotohanan: Diksriminasyon sa Pabahay Batay sa Kapansanan

Publications
#F108.08

Papel ng Katotohanan: Diksriminasyon sa Pabahay Batay sa Kapansanan

Panimula

Tinatalakay ng papel ng katotohanan na ito ang mga karapatan ng mga taong may mga kapansanan upang maging malaya mula sa diskriminasyon sa pabahay batay sa kapansanan sa ilalim ng batas pederal at ng California.

Ipinagbabawal ng pederal na batas sa ilalim ng Batas sa Mga Pagsususog sa Makatarungang Pabahay (Fair Housing Amendments Act) (42 Kodigo ng Estados Unidos [U.S.C., United States Code] mga Seksyon 3601-3631) at Seksyon 504 ng pederal na Batas sa Rehabilitasyon (Rehabilitation Act) ng 1973 (para sa pabahay na tumatanggap ng pagpopondo mula sa  Kagawaran ng Pabahay at Pag-unlad ng Lunsod ng U.S. [U.S. Department of Housing and Urban Development] o iba pang pederal na pinansyal na tulong), at ng batas ng California sa ilalim ng Batas sa Makatarungang Trabaho at Pabahay (Fair Employment and Housing Act) (Kodigo ng Pamahalaan [Government Code] mga Seksyon 12955-12956.2) at ng Batas sa Mga Taong May Kapansanan (Disabled Persons Act) (Kodigo Sibil [Civil Code] mga Seksyon 54.1 at 54.2) ang diskriminasyon sa pabahay laban sa mga nangungupahan at mga aplikanteng may mga kapansanan.  Ang mga batas na ito ay sumasaklaw sa mga tagapagbigay ng pabahay, kabilang ang: mga maylupa, samahan ng mga may-ari ng bahay, realtor, nagpapautang para sa pabahay at mga nagmamay-ari at mga nangangasiwa ng ari-arian ng pangmatagalang pabahay kasama ang mga tahanan ng paninirahan at pangangalaga, pang-grupong tahanan, panuluyan ng mga walang tahanan at, sa ilang kaso, mga pasilidad ng pangangalaga.

 

 

Click links below for a downloadable version.