Pakete sa Pagdinig ng Sentrong Pangrehiyon sa Pagkanararapat (Regional Center Hearing Packet)