Pakete ng Pagdinig ng Pahinga ng Sentrong Pangrehiyon (Regional Center Respite Hearing Packet)

Publications
#7136.08

Pakete ng Pagdinig ng Pahinga ng Sentrong Pangrehiyon (Regional Center Respite Hearing Packet)

Tutulungan ka ng mga materyales na ito na maghanda para sa iyong patas na pagdinig ng pahinga ng sentrong pangrehiyon.  Ang mga iyon ay para sa mga consumer ng sentrong pangrehiyon na edad 3 at mas matanda. Tinutugunan ng mga materyales ang mga serbisyo ng pahinga ay tinanggihan, tinapos, o binawasan o ang taong kumakatawan sa kanya bilang “ikaw.”

 

 

Click links below for a downloadable version.