Pag-access sa Pangangalagang Pangkalusugan para sa mga Taong may mga Kapansanan sa ilalim ng ADA at iba pang Batas ng mga Karapatang Sibil

Publications
#5531.08

Ang brochure na ito ay nagtutuon sa mga karapatan ng mga tao na may mga kapansanan kapag ina-access ang pangangalagang pangkalusugan.  Kasama sa pag-access ang: mga pasilidad, serbisyo, at impormasyong hinahandog ng tanggapan ng doktor, ibang medikal na provider at mga insurance plan.  Sa karamihan ng taga-California, ibinibigay ang mga medikal na serbisyo alinman sa pamamagitan ng pampublikong entidad, tulad ng isang county, o sa pamamagitan ng Managed Care, kung saan ay isang network ng mga provider na pinapangasiwaan ng isang umbrella na korporasyon o ahensya. 

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.