Paano Ako Boboto Kung Hindi Ako Makaboboto Nang Personal Dahil sa isang Medikal na Emergency?

Publications
#5417.08

Paano Ako Boboto Kung Hindi Ako Makaboboto Nang Personal Dahil sa isang Medikal na Emergency?

Ipinapaliwanag ng publikasyon na ito kung paano ka maaaring bumoto kahit na hindi ka makalalabas sa bahay o isang pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan, tulad ng isang ospital o center ng rehabilitasyon, dahil sa isang medikal na emergency. Maaring mag-iba-iba ang mga county sa kung anong mga opsyon ang kanilang inaalok. Kung wala ka ng balotang nai-mail sa iyo, maaaring kailanganin mo ng isang tao para tulungan kang makuha at maibalik ang iyong balota.

Ipinapaliwanag ng publikasyon na ito kung paano ka maaaring bumoto kahit na hindi ka makalalabas sa bahay o isang pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan, tulad ng isang ospital o center ng rehabilitasyon, dahil sa isang medikal na emergency. Maaring mag-iba-iba ang mga county sa kung anong mga opsyon ang kanilang inaalok. Kung wala ka ng balotang nai-mail sa iyo, maaaring kailanganin mo ng isang tao para tulungan kang makuha at maibalik ang iyong balota.

Maaari ba akong bumoto gamit ang balota na nai-mail sa akin?

Oo. Kung nasa sa iyo ang balotang vote-by-mail, ang pagboto dito ang iyong pinakamagandang opsyon yayamang hindi ka makaboboto nang personal.

Maaari mong markahan ang balota, ilagay ito sa return envelope, lagdaan at lagyan ng petsa ang labas ng envelope, at ibalik ito sa isa sa mga sumusunod na tatlong paraan:

  1. I-mail ito, na sinisiguro na na-postmark ito sa o bago sa Araw ng Eleksyon. (Tandaang tingnan kung anong oras nagsasara ang post office o mapi-pick up ang mail kung ime-mail mo ito sa Araw ng Eleksyon.) 
  2. Ilagay ito sa isang drop box ng balota nang 8:00 p.m. sa Araw ng Elekesyon. (Tandaan na ang ilang drop box sa loob ay maaaring magsara bago mag-8:00 p.m.)
  3. Ibalik ito sa alinmang lokasyon ng pagboto (lugar ng botohan o vote center) o sa tanggapan ng mga eleksyon nang 8:00 p.m. sa Araw ng Eleksyon.

Maaari mong hilingan ang isang tao para ibalik ang iyong balota para sa iyo. Mayroong lugar sa iyong return envelope ng balota para mailagay ang impormasyon ng taong iyon.

Kung hindi mo malalagdaan ang iyong pangalan, imbes ay maaari kang lumagda sa pamamagitan ng marka, tulad ng isang “X”, at palagdain din ang saksi sa envelope. Isa pang opsyon ay gumamit ng pantatak na lagda na ginagamit mo na sa Department of Motor Vehicle (DMV) o sa tanggapan ng mga eleksyon ng county.  Tingnan ang aming publikasyon na “Maaari kang Bumoto Kahit na Hindi Mo Malagdaan ang Iyong Pangalan” para sa higit na impormasyon tungkol sa iyong mga opsyon sa paglagda.

Maaari ba akong makakuha ng bagong balotang nai-mail sa akin?

Kung ikaw ay nakarehistro para bumoto at wala ka ng balota na nai-mail sa iyo, maaari mong hilingan ang iyong tanggapan ng mga eleksyon ng county para i-mail sa iyo ang isa pa. Maaari kang makakuha ng bagong balota (tinatawag na “replacement ballot”) sa pamamagitan ng mail kung hihingi ka sa pito (7) o higit pang araw bago sa Araw ng Eleksyon. Maaaring kailanganin mong punan ang form na “California Replacement Vote-by-Mail Ballot Application”, kung saan ay nasa webpage na “Vote by Mail” ng California Secretary of State.

Kung kailangan mo ng bagong balota ng vote-by-mail sa anumang oras simula sa anim na (6) araw bago sa Araw ng Eleksyon, hanggang sa Araw ng Eleksyon, maaari mong sundan ang mga hakbang na inilarawan sa susunod na seksyon.

Paano akong makakukuha ng bagong balota ng vote-by-mail kapag ang Araw ng Eleksyon ay kulang nalang sa isang linggo?

Kung hindi ka makaboboto nang personal o sarili mong mapi-pick up ang isa pang balota ng vote-by-mail dahil sa iyong medikal na emergency at huli na para mai-mail sa iyo ang isa (dahil mayroong kulang sa pitong [7] araw bago sa Araw ng Eleksyon), kung gayon ay maaari kang magbigay ng pahintulot sa isang tao para i-pick up ito para sa iyo. (Tingnan ang mga seksyon sa ibaba hinggil sa iba pang opsyon na maaaring available sa ilang county.) Para magbigay ng pahintulot (“authorization”) para mag-pick up ng bagong balota ng vote-by-mail para sa iyo, dapat kang magpuno ng tinatawag na “Application to Provide Vote-by-Mail Ballot to Representative.” https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail#late Ang form ay nasa webpage na “Vote by Mail” ng Secretary of State ng California.

Kinakailangan ng form ang iyong pangalan, ang petsa ng iyong kapanganakan, address ng iyong tinitirhan, pangalan ng tao na inaawtorisahan mo para ma-pick up ang iyong balota para sa iyo (tinatawag na iyong “representative” na nasa form), at ang iyong lagda. Kung hindi mo malalagdaan ang iyong pangalan, bilang panghalili ay maaari kang lumagda gamit ang sinaksihang marka o isang rehistradong pantatak na lagda. Tingnan ang aming publikasyon na “Maaari kang Bumoto Kahit na Hindi Mo Malagdaan ang Iyong Pangalan” para sa higit na impormasyon tungkol sa iyong mga opsyon sa paglagda.

Ang “representative” na iyong pinangalanan sa form ay dapat kunin ang form nang personal sa tanggapn ng mga eleksyon ng iyong county, o, kung may mga vote center ang iyong county imbes sa mga lugar ng botohan, sa alinmang vote center. (Kung hindi mo alam kung mayroon man o wala ang iyong county ng mga vote center, maaari mong hilingan ang iyong tanggapan ng mga eleksyon ng county. Maaari mo ring tingnan ang listahan sa online ng Voter’s Choice Act ng mga county. Ang lahat ng Voter’s Choice Act ng mga county ay mayroong mga vote center.) Kapag binigay ng opisyal ng mga eleksyon ang iyong bagong balota ng vote-by-mail sa iyong “representative,” lalagdaan din ng iyong “representative” ang form.

Pagkatapos mong makuha ang iyong balota sa ganitong paraan, maaari mo itong tratuhin tulad ng anumang ibang balota ng vote-by-mail. Tingnan ang mga tagubilin sa itaas sa ilalim ng pamuhatan na “Maaari ba akong bumoto gamit ang balota na nai-mail sa akin?”

Bahagyang mababago ang pamamaraan na ito bago sa pangkalahatang eleksyon ng Nobyermbre 2022 dahil nabago ang batas noong Agosto 2022. Kung mayroon ka ng kopya ng isa sa aming mga publikasyon na tumtutukoy sa “mga balota ng medikal na emergency” maaari mo na itong itapon, dahil ang ilan sa impormasyon na ito ay wala na sa panahon.

Maaari ba akong makakuha ng balota na vote-by-mail nang elektroniko?

Ang sistema ng iyong county na remote accessible vote-by-mail (RAVBM) ay isa pang paraan na maaari kang makakuha ng balota na vote-by-mail kapag hindi mo magawang makaalis sa bahay o isang pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan dahil sa isang medikal na emergency. Maaari mong gamitin ang sistemang RAVBM sa sandaling magsimula ang botohan para sa isang eleksyon (sa panahon ng “early-voting period”). Sa anim na (6) araw bago sa Araw ng Eleksyon at sa Araw ng Eleksyon mismo, maaari kang makakuha ng balota nang mas mabilis sa pamamagitan ng pagggamit ng sistema ng RAVBM kaysa sa pagpi-pick up ng isang tao ng balota ng vote-by-mail para sa iyo (gaya nang inilarawan sa seksyon sa itaas lang nito).

Ang RAVBM ay isang online na sistema na pinapahintulutan ang isang botante na mai-download ang kanilang balota sa sarili nilang aparatong nakakonekta sa internet, gaya ng isang computer o smartphone, at markahan ang balota sa aparatong iyon. Pagkatapos ay dapat i-print ng botante ang balota ng RAVBM. Maaaring ibalik ng botante ang naka-print na RAVBM sa anumang paraan na regular na naibabalik ang balota ng vote-by-mail: sa pamamagitan ng mail, sa isang drop box ng balota, o sa isang lokasyon ng personal na botohan.

Kung mayroon ka ng kinakailangang kagamitan at sa palagay mong gagana sa iyo ang pagkuha ng balota sa pamamagitan ng sistema ng RAVBM, kontakin ang iyong tanggapan ng mga eleksyon ng county para malaman kung paanong maa-access ang sistema ng RAVBM ng iyong county.

Para malaman ang higit pa tungkol sa RAVBM, mangyaring tingnan ang aming publikasyon na “Karamihan sa mga Botante na may mga Kapansanan ay Maaaring Bumoto sa pamamagitan ng Mail nang Pribado at Malaya.”

Mayroon ba akong ibang opsyon?

Maaaring mayroon kang ibang opsyon. Inirerekumenda naming kontakin ang iyong tanggapan ng mga eleksyon ng county para saliksikin ang iyong mga opsyon sa lalong madaling panahon. Mas maaga mo sisimulan ang pagpaplano, mas maraming opsyon na malamang na makukuha mo. Narito ang ilang opsyon na available sa ilang county:

  • Paghahatid ng balota sa iyong bahay o pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan ng kawani ng mga eleksyon ng county
  • Paghahatid ng isang na-a-access na makina ng botohan (tinatawag ding isang ballot-making device, o BMD) sa iyong bahay o pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan ng kawani ng mga eleksyon ng county.
  • Kawani o mga boluntaryo sa mga pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan na makapagpi-pick up at makapagbabalik ng mga balota na vote-by-mail

Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa iyong mga karapatan at mga opsyon, lalo na kung hindi ka makakukuha ng mga napapanahon na katanungan mula sa tanggapan ng mga eleksyon ng iyong county, mangyaring tawagan ang aming Voting Hotline sa (888) 569-7955. Gagawin namin kung ano ang magagawa namin para makatulong.

Sino ang makatutulong sa akin bumoto?

Mayroon kang karapatang makatanggap ng tulong sa alinmang bahagi ng proseso ng pagbotong inilarawan sa itaas. Maaari kang pumili ng sinuman para tulungan ka, maliban sa iyong employer, ang kinatawan ng iyong unyon, o isang tao na tumatayo sa ngalan sa sinuman sa kanila.

Nagpapatakbo ang Disability Rights California ng Voting Hotline para tulungan ang mga botanteng may mga kapansanan. Mangyaring malayang tumawag para sa tulong: (888) 569-7955.

 

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

 

 

Click links below for a downloadable version.