Mga serbisyo ng Transportasyon para sa mga Tumatanggap ng Medi-Cal

Publications
#F120.08

Mga serbisyo ng Transportasyon para sa mga Tumatanggap ng Medi-Cal

Ipinapaliwanag ng fact sheet na ito kung paanong makakuha ng transportasyon sa iyong mga medikal na appointment mula sa iyong Medi-Cal Managed Care Plan (MCP). Tinatalakay sa hulihan ng publikasyon na ito kung paanong makakuha ng mga serbisyo ng transportasyon kung mayroon kang Fee-For-Service (FFS) Medi-Cal.

 

 

Click links below for a downloadable version.