Mga Programa ng Medi-Cal upang Tulungan Kang Manatili sa Sariling Bahay o Umalis sa Tahanan ng Pangangalaga

Publications
#5392.08

Mga Programa ng Medi-Cal upang Tulungan Kang Manatili sa Sariling Bahay o Umalis sa Tahanan ng Pangangalaga

Mayroong ilang iba’t ibang mga programa sa California na makatutulong sa mga indibiduwal na may mga kapansanan at/o mga nakatatanda na tumatanggap ng Medi-Cal na manatili sa kanilang mga bahay, o tulungan silang umuwi sa bahay mula sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga (kasama ang mga ospital, tahanan ng pangangalaga, at ibang mga medikal na pasilidad). Ang paglalathalang ito ay nagbibigay ng pangkalahatang ideya ng mga programang ito, ngunit kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng mga serbisyo, matatawagan mo ang Disability Rights California nang libre sa (800) 776-5746 o TTY: (800) 719-5798.  Maaari ka ring bumisita sa aming website sa www.disabilityrightsca.org.

 

 

Click links below for a downloadable version.