Mga Plano sa Pinangangasiwaang Pangangalaga sa Kalusugan sa Medi-Cal, Ano ang mga Ito? Ano ang kailangan kong malaman tungkol sa mga ito?

Publications
#5495.08

Mga Plano sa Pinangangasiwaang Pangangalaga sa Kalusugan sa Medi-Cal, Ano ang mga Ito? Ano ang kailangan kong malaman tungkol sa mga ito?

Ang pinangangasiwaang pangangalaga ay isang sistema ng pagbibigay ng at pagbabayad para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.  Ang pinangangasiwaang pangangalaga ay nangangahulugan na tumatanggap ka ng karamihan ng iyong pangangalagang pangkalusugan mula sa isang plano ng pinangangasiwaang pangangalaga.  Ang plano sa pinangangasiwaang pangangalaga ay isang organisadong grupo ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na nakatuon sa pangunahin at pang-iwas na pangangalaga.   Ang mga ospital, doktor at ibang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay mga miyembro ng grupo.  Ang plano sa pinangangasiwaang pangangalaga ay maaaring pampubliko o pribado.

 

 

Click links below for a downloadable version.