Mga Payo para sa Epektibong Pagtataguyod

Publications
#5032.08

Mga Payo para sa Epektibong Pagtataguyod

Ang publikasyong ito ay nagbibigay sa iyo ng mga tip upang maging iyong sariling tagapagtaguyod. Sinasaklaw ng mga tip ang mga bagay tulad ng pagiging handa at pagtatanong. Ang pag-iingat ng mga tala at pagkuha ng impormasyon sa iyong wika ay mahalagang mga tip. Ang pag-alam sa iyong mga karapatan at paghingi ng tulong ay iba pang mga tip.

MAGING HANDA

Bago ang pagpupulong, maghanda ng isang listahan ng mga tanong na maaaring mayroon ka. Kung mayroon kang mga sumusuportang dokumento, gaya ng mga ulat, pagtatasa/pagsusuri, atbp., na tutulong sa iyong mga pagsisikap sa pagtataguyod, dalhin ang mga ito.

MAGING MAPAMILIT

Ikaw ay may karapatan sa mga serbisyo at ikaw ay may karapatan na itaguyod ang mga ito. May mga organisasyon ng pagtataguyod na maaaring magpayo sa iyo at/o maghanda sa iyo sa pagsubok na makakuha ng mga serbisyong ito.

MAGPAABOT NG MGA KATANUNGAN

Kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi sa iyo o kung ano ang ibinigay sa iyo na nakasulat, magpaabot ng mga katanungan. Mayroon kang karapatan na magpaabot ng kahit gaano karaming mga katanungan na iyong kailangan upang malinaw na maunawaan kung ano ang nangyayari.

MAGBAHAGI NG IMPORMASYON

Kung ikaw ay mayroong impormasyon, mga ulat, mga pagtatasa, o mga talaan na makakatulong na makakuha ng mga serbisyong iyong kailangan, mahalaga na ibahagi mo ang impormasyon sa mga tao o ahensiya na may kaugnayan. Mahalaga rin na magtabi ng talaan ng kung kanino ka nagbigay ng impormasyon at ano ang ibinigay mo sa kanila.

MAGING HANDA NA MAKINIG

Kung ikaw ay humiling ng serbisyo o nagpaabot ng katanungan, makinig sa tugon ng kabilang partido at sa kung ano ang sinasabi nila. Siguraduhin na nasagot nila ang iyong mga katanungan. Magtanong sa dahilan ng kanilang pasya. Kung sila ay tumutukoy sa mga patakaran at pamamaraan, manghingi ng kopya.

MAGTABI NG MGA TALAAN

Mahalaga na ikaw ay magtabi ng mga talaan tungkol sa iyong kaso, mas mabuti kung ito ay nasa sunod-sunod na pagkakaayos (ayon sa petsa). Kung ikaw may nakausap na sinuman, kuhanin ang kanilang pangalan at ang titulo ng tao na iyong nakausap at ang organisasyon na kanilang pinagtatrabahuhan. Mag-follow-up sa pamamagitan ng sulat o e-mail tungkol sa pag-uusap ninyo at kung ano ang inyong pinag-usapan. Humiling ng tugon na nakasulat; sa sulat man o sa e-mail.   

PANGUNAHING WIKA

Ikaw ay may karapatan na makatanggap ng impormasyon sa iyong pangunahing wika. May karapatan ka na humiling ng tagapagsalin sa iyong pangunahing wika, kabilang na ang Wikang Pamuwestra ng Amerika (ASL, American Sign Language).  Kung ikaw ay may kapansanan, mayroon kang karapatan na makatanggap ng impormasyon sa alternatibong balangkas hal., Malalaking Limbag, Braille, atbp.

HUMINGI NG TULONG

Kung ikaw ay hindi komportableng pumunta sa pulong nang mag-isa, magsama ka ng kahit sinuman. Magsama ka ng kaibigan, isang miyembro ng pamilya o ng isang tagapagtaguyod. Ikaw ay may karapatan na magsama ng kahit sino, kahit na para sa suporta lamang. Ang taong ito ay makakatulong upang manatili kang nakatuon.  Kung kailangan mo ng kinatawan, may mga organisasyon, tagapagtaguyod at mga abogado na maaari mong tawagan. Tumawag sa Disability Rights California para sa mga pagsangguni.

PAG-ARALAN ANG MGA IMPORMASYON

Kung ikaw ay hindi komportable sa kung ano ang sinasabi at iniaalok sa iyo sa mga pagpupulong o kung hindi ka komportable sa paglagda sa isang dokumento, HUWAG munang sumang-ayon sa kahit ano. Mayroon kang karapatan na pag-aralan ang kabuuan ng dokumentasyon. Maaari kang humingi ng kopya ng kung ano ang hinihiling sa iyo na iyong lagdaan. Iuwi ito upang pag-aralan at ibalik makalipas ang ilang araw. Kung maaari, humanap ng makakasama sa pag-aaral nito. Lumagda lamang sa kung ano ang iyong sinasang-ayunan at itala kung ano ang iyong hindi sinasang-ayunan sa parehong dokumento.

ALAMIN ANG IYONG MGA KARAPATAN

Karaniwan na ikaw ay may karapatan na makatanggap ng nakasulat na abiso ng pagkilos. Mayroon ka ring karapatan na malaman kung bakit hindi ibinibigay sa iyo ang isang serbisyo o kung bakit ang serbisyo ay binabawasan o winawakasan. Mayroon kang karapatan na tutulan ang isang pasya. Parati mo dapat na itinatanong kung ano ang proseso para sa pagtutol ng kanilang pasya at dapat na hilingin ito nang nakasulat.

 

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

 

 

 

Click links below for a downloadable version.