Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions) tungkol sa Pagkakakilanlan ng Botante (Voter Identification)

Publications
#5515.08

Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions) tungkol sa Pagkakakilanlan ng Botante (Voter Identification)

Kakailanganin Ko Bang Magdala ng Pagkakakilanlan para Bumoto sa Lugar ng Botohan o Maglakip ng Kopya sa Aking Boto Sa pamamagitan Mail Ballot?

Di-tulad ng maraming ibang estado, ang California ay walang naglilimitang batas ng Pagkakakilanlan ng Botante (ID).  Sa pangkalahatan, ang botante ng taga-California ay hindi kailangang magdala ng pagkakakilanlan para bumoto.

Sa ilalim ng Help America Vote Act at seksyon ng California Elections Code 2150(7), kapag nagpaparehistro para bumoto, dapat ibigay ng tao ang alinman sa:

 • Kanilang kasalukuyan at wastong driver's license, o
 • Pagkakakilanlan ng estado sa sinumpaang salaysay ng pagpaparehistro, o,
 • Ang huling apat na digit ng kanyang social security number.

Kung ang tao ay wala sa anuman sa mga numerong ito, magtatalaga ang California Secretary of State ng naiibang numero sa tao.

Kailan Ako Maaaring Hilingang Ipakita ang Aking ID?

Maaari ka lamang hilingan na ipakita ang iyong ID batay sa napakalimitadong mga pagkakataon:

 • Ikaw ay unang beses na botante at nagparehistro ka sa pamamagitan ng mail, at
 • Hindi mo ibinigay ang numero ng iyong driver license, o numero ng pagkakakilanlan ng California, o ang huling apat na digit ng iyong social security number sa iyong form ng pagpaparehistro ng botante.

Anong mga Uri ng ID ang Maaari Kong Ipakita?

Dapat mong ibigay ang alinman sa kasalukuyan at wastong litrato ng pagkakakilanlan o ibang dokumentong ipinapalagay, ng regulasyon, para maging kasiya-siyang patunay ng pagkakakilanlan.

I. Mga uri ng Litrato ng Pagkakakilanlan na Maaari Mong Ibigay:

 • Driver’s license o identification card ng anumang estado
 • Passport
 • Identification card ng empleyado
 • Identification card na ibinibigay ng isang komersyal na establisamiyento
 • Credit o debit card
 • Identification card ng militar
 • Identification card ng estudyante
 • Identification card ng health club
 • Identification card ng Insurance plan

Tingnan ang, Title 2, California Code of Regulations, Section 20107(d)(1)

II.  Mga uri ng Pagkakakilanlan na Maaari Mong Ibigay Nang Walang Litrato:

 • Bill ng utility
 • Bank statement
 • Tseke ng gobyerno
 • Paycheck ng gobyerno
 • Notification card ng botante
 • Identification card ng pampublikong pabahay
 • Pahayag o kasunduan ng pag-upa o pagrenta
 • Statement o bill ng tuition
 • Sertipiko ng pagkakatanggal, kapatawaran, o iba pang opisyal na dokumento na ibinigay sa botante hinggil sa resolusyon ng isang kasong kriminal, pagsasakdal, sintensya o iba pang bagay

Tingnan ang, Title 2, California Code of Regulations, Section 20107(d)(2)

Ano ang Maaari Kong Gawin Kung Hihilingan Akong Magpakita ng ID at Hindi Ako Sumasang-ayon?

Bago ang Araw ng Eleksyon, pagpapasyahan ng tanggapan ng Opisyal ng Eleksyon ng County kung sino ang dapat magpakita ng ID para bumoto.  Kapag nag-sign in ka para bumoto sa lugar ng botohan, magkakaroon ng sulat katabi ng iyong pangalan na ipinapakita na dapat kang magbigay ng ID.  Hindi ka maaaring hilingan ng trabahador ng botohan para sa ID maliban lang kung ipinapahiwatig ng listahan sa pag-sign-in sa pagboto na dapat mong gawin.

Kung hihilingan kang magpakita ng ID at hindi ka sumasang-ayon, maaari kang bumoto gamit ang isang probisyonal na balota at maaari mo rin:

 • Hilingan ang trabahador ng botohan na ipakita sa iyo kung saan ipinapahiwatig ng listahan sa pag-sign-in sa pagboto na dapat kang magbigay ng ID, o,
 • Kontakin ang tanggapan ng Opisyal ng Eleksyon ng County, o,
 • Kontakin ang Disability Rights California 

  Sa Araw ng Eleksyon

  • Northern California: 1-888-569-7955
  • Southern California: 1-888-733-7565
  • TTY - 1-800-719-5798

  Bago o Pagkatapos ng Araw ng Eleksyon 1-800-776-5746

  • Kontakin ang hotline ng California Secretary of State
  • Ingles: (916) 657-2166 o (800) 345-VOTE (8683)
  • Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

 

 

Click links below for a downloadable version.