Mga Limitadong Pagkandili at mga Alternatibo

Publications
#5578.08

Mga Limitadong Pagkandili at mga Alternatibo

Ang pagkandili ay isang proseso ng korte kung saan nagpapasya ang hukom kung ikaw ay mayroon o walang kakayahan na pangalagaan ang iyong kalusugan, pagkain, pananamit, tirahan, pananalapi, o personal na pangangailangan. Maaaring kunin ng isang hukom ang ilan sa mga mahahalagang karapatan na ito mula sa iyo. Isang responsableng tao ang maaaring italaga ng hukom sa iyo upang gumawa ng mga pasya para sa iyo Tinatawag na “tagakandili” (conservator) ang taong ito ng korte. Tinatawag ka bilang “kinakandili” (conservatee) ng korte. Ang mga pagkandili ay para lamang sa mga taong 18 taon gulang at pataas.

 

 

Click links below for a downloadable version.